Wettelijk kader

Het KB van 13 mei 2017 richt, in uitvoering van art. 91 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, een Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) op en regelt haar samenstelling en haar werking.

De wetgever heeft in de nieuwe politieorganisatie verschillende adviesorganen voorzien die tegelijkertijd de tweeledigheid van de politiestructuren weerspiegelen en het geïntegreerd karakter ervan waarborgen.

In tegenstelling tot de federale politieraad en de Raad van Burgemeesters is de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtelijk. De Vaste Commissie van de Lokale Politie adviseert in alle domeinen en thema's die betrekking hebben of een weerslag hebben op de lokale politie en dit met de federale overheidsdiensten, kabinetten, gewesten, de federale politie, enz.

Buiten een algemene adviesverlening hebben wetten en besluiten aan de VCLP specifieke bevoegdheden opgedragen zoals :

  • Voorstellen van kandidaten bijzitters in de tuchtraad
  • Voordragen van een korpschef als lid van de federale politieraad
  • Voordragen van leden van de lokale politie voor een detachering in de directies en diensten van de Federale Politie
  • Voordragen van kandidaten ter samenstelling van diverse commissies zoals bijvoorbeeld in de nationale selectiecommissie voor officieren van de lokale politie