Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie (CCGPI)

Met de Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten werd een coördinatiecomité van de geïntegreerde politie opgericht dat samengesteld is uit de leden van het directiecomité van de federale politie en de Voorzitter en de Vice-voorzitters van de VCLP.

Het CCGPI is, hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken of van de minister van Justitie of van beiden, onder meer belast met het verstrekken van aanbevelingen en het verlenen van met redenen omklede adviezen aan hen inzake het gezamenlijke politiebeleid of inzake de strategie van de geïntegreerde politie aangaande het personeel, de logistiek, de ICT, het budget en de informatie.

De vergaderingen van het CCGPI worden afwisselend voorgezeten door de commissaris-generaal en door de Voorzitter van de VCLP.

Overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement bepaalde nadere regels, kunnen de leden van het CCGPI, ten raadgevende titel, hen laten bijstaan door specialisten van de geïntegreerde politie of door externe deskundigen.

Het coördinatiecomité kan vergaderen met de raad van burgemeesters over aangelegenheden die tot hun respectieve bevoegdheden behoren.

Federale Politieraad

De Federale Politieraad verleent advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.

Deze raad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale politie en van de lokale politiediensten, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale politie en van de Lokale politie (AIG).

Lees meer →