Beleidsdocumenten

Jaarverslagen

Zoals elk jaar blikken we even terug op het voorbije werkingsjaar van onze politiezone. Door een overzicht te geven van onze werkzaamheden en genomen initiatieven in 2017, informeren we de overheden waar onze politiezone mee samenwerkt. Maar in het bijzonder willen we de inwoners van de gemeenten Herent en Kortenberg en al onze andere partners op een open en transparante wijze laten weten wat onze belangrijkste inspanningen en realisaties van het voorbije jaar zijn geweest.

Wat we als politiezone in 2017 hebben bereikt, is enkel mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van al onze medewerkers. Het zijn zij die altijd weer klaar staan om het beste van zichzelf te geven.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw reacties!

Download hier het jaarverslag 2017: Jaarverslag 2017 (pdf, 3 MB)

Jaarverslag 2016 (pdf, 4 MB)

Jaarverslag 2015 (pdf, 4 MB)

Jaarverslag 2014 (pdf, 3 MB)

Zonaal veiligheidsplan

Iedere politiezone dient periodiek een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen. Dit plan omvat onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen (vastgesteld door de zonale veiligheidsraad), die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, alsook de wijze waarop deze zullen bereikt worden. Sinds kort werd door een wetswijziging de duur van de zonale veiligheidsplannen verlengd van vier naar zes jaar. Hierdoor werd het huidige ZVP van de politiezone HerKo (dat eerst enkel de periode 2014-2017 omvatte) verlengd tot eind 2019. Naar aanleiding van deze verlenging werd een 'addendum' opgesteld (zie hieronder).

De doelstellingen die in het ZVP geformuleerd staan, zijn gebaseerd op de verwachtingen van onze belanghebbenden (burgers, partners, medewerkers, het bestuur,…) en passen in ons streven om verder te ontwikkelen naar een politieorganisatie die kwaliteitsvolle diensten levert en optimaal samenwerkt met haar partners.

Bij de opstelling van het huidige zonaal veiligheidsplan werd bijgevolg niet alleen rekening gehouden met de criminaliteitscijfers, maar ook met de verwachtingen van de partners en de bevolking van de politiezone HerKo. Hiervoor werden de beleidsplannen van de verschillende partners (parket, federale politie, gemeenten Herent en Kortenberg,…) geraadpleegd en werd de bevolking in 2011 bevraagd over de werking en de prioriteiten van de politiezone.

Voor het zonaal veiligheidsplan 2014-2019 heeft dit uiteindelijk geleid tot onderstaande prioriteiten.

Wat betreft leefbaarheid en veiligheid:

  • Inbraken
  • Verkeersveiligheid
  • Intrafamiliaal geweld
  • Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme (toegevoegd tijdens de opstelling van het Addendum)

Wat betreft de interne werking van de politiezone:

  • Wijkwerking
  • Interne communicatie
  • Optimaliseren werkprocessen

Voor iedere prioriteit in het zonaal veiligheidsplan wordt jaarlijks een actieplan met te behalen doelstellingen uitgewerkt.

De integrale versie van het aanvankelijke zonaal veiligheidsplan 2014-2017 vindt u hier. Het Addendum dat eind 2016 werd opgesteld naar aanleiding van verlenging van het huidige zonaal veiligheidsplan tot eind 2019 vindt u hier.