De politieraad

De politieraad neemt een aantal bevoegdheden van de gemeenteraden van de gemeenten Herent en Kortenberg over inzake de organisatie en het beheer van het korps.

De belangrijkste hiervan hebben betrekking op personeel (onder andere goedkeuring van de personeelsformatie, aanwervingen, benoemingen, pensioenaanvragen en vacantverklaringen van functies) en financiën (onder andere goedkeuring van begrotingen en rekeningen). Daarnaast wordt ernaar gestreefd de politieraadsleden zo goed mogelijk in te lichten over de werking en de resultaten van de zone.

De politieraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar, afwisselend in Herent en Kortenberg. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar (met uitzondering van persoonsgebonden aangelegenheden zoals benoemingen, ontslag,…): iedere inwoner is bijgevolg welkom.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit de leden van beide gemeenteraden en dit op basis van de bevolkingscijfers van beide gemeenten. De politieraad van HerKo is samengesteld uit 19 politieraadsleden: de burgemeesters, negen gemeenteraadsleden van Herent en acht gemeenteraadsleden van Kortenberg. Net als bij het politiecollege nemen de korpschef en de politiesecretaris deel aan de zittingen van de politieraad, maar maken zij er geen deel van uit. Op donderdag 14 februari leggen de nieuw verkozen politieraadsleden hun eed af als politieraadslid.