VIN - VeiligheidsInformatieNetwerk

Vin vergadering 25

VIN brengt wijkagent en buurt dichter bij elkaar.

Een aanvullend paar ogen en oren. Zo zou je de wijkverantwoordelijken kunnen noemen die door de wijkagenten in Asse en Zellik werden uitgezocht om het pas opgerichte "VeiligheidsInformatieNetwerk" (VIN) uit te maken. Doel is de contacten tussen de wijkinspecteurs en inwoners gestructureerder te laten verlopen en zo sneller en beter te kunnen inspelen op vragen en problemen van burgers.

Het VeiligheidsInformatieNetwerk kwam tot stand na een intensief overleg tussen de dienst Integrale Veiligheid en de wijkwerking van de politiezone AMOW. Vervolgens kregen de wijkinspecteurs de opdracht om binnen hun wijk op zoek te gaan naar geëngageerde wijkbewoners die bereid zijn om binnen hun buurt een aanvullend paar oren en ogen te zijn. Het is niet de bedoeling dat zijn gaan spioneren, maar dat ze nuttige info aangaande problemen, overlast, mankementen, oplossingen, vragen of suggesties van de buren verzamelen en doorgeven aan hun wijkinspecteur. Een twintigtal wijkbewoners hebben zich intussen kandidaat gesteld om mee het VeiligheidsInformatieNetwerk uit te bouwen.

Op 20 november 2011 vond een eerste kennismakingvergadering plaats met de verantwoordelijken. Na een welkomstwoord van de burgemeester werd het doel en de werkwijze van het netwerk verduidelijkt aan de hand van een voorstelling door de coördinatoren van het project. Na deze uiteenzetting had tijdens de receptie het eerste ongedwongen overleg plaats tussen de buurtverantwoordelijken en hun respectievelijke wijkagenten. [vin vergadering 23]

Eén keer per maand zitten wijkinspecteur en buurtverantwoordelijke samen voor een overleg. Daar wisselen ze info uit, bespreken ze probleemsituaties, doen suggesties, ...

Hierdoor krijgt de wijkinspecteur een nauwer contact met de buurt en kan hij nog beter voldoen aan de verwachtigen van de inwoners. Bovendien vemindert de werklast voor de wijkinspecteur, wat de dienstverlening in de buurt ten goede komt. In een tijd waarin ook de politiediensten steeds meer werk met minder personeel moeten doen, is dit geen te verwaarlozen voordeel.

De wijkinspecteur brengt van deze overlegmomenten verslag uit bij de dienst Integrale Veiligheid. Alle vragen en suggesties worden geïnventariseerd. Wanneer de wijkinspecteur een vraag krijgt over een politieprobleem, tracht hij dit zelf op te lossen of geeft hij het door aan de bevoegde dienst binnen de politie. Betreft het een melding voor een andere dienst, dan geeft de dienst Integrale Veiligheid ze door aan de juiste gemeente- of externe dienst. Doel is kort op de bal te spelen en zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor elk probleem. Tijdens een volgende bijeenkomst zal ook telkens feedback worden gegeven over de eerder gedane meldingen.