Veiligheidsbevraging

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van de lokale politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze en andere veiligheidsthema's in een grootschalige enquête.

Vanaf half maart 2018 valt bij heel wat inwoners van onze politiezone deze bevraging in de bus. De enquête wordt georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken samen met de politie en de lokale besturen. Politiezone AMOW heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. Wij willen immers graag het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie kennen. Uw mening is belangrijk voor ons!

Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

De resultaten van de veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht en zullen gebruikt worden als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen.
Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking!