De vaste commissie is geen syndicaal noch corporatistische vereniging. Zij is een ambtelijk adviesorgaan met als opdracht het verstrekken van deskundige adviezen betreffende organisatorische en functionele vraagstukken die zich in verband met de lokale politie of de goede werking ervan kunnen stellen. Buiten de voormelde algemeen geformuleerde adviesverlening, hebben wetten en besluiten aan de vaste commissie de specifieke bevoegdheden opgedragen zoals:

 • Het voorstellen van kandidaten om te zetelen als bijzitters in de tuchtraad;
 • De voordracht van kandidaten voor de nationale selectiecommissies en voor de detachering van leden van de lokale politie naar de verschillende directies en diensten van de federale politie;
 • Het onderhouden van dienstbetrekkingen met de gedetacheerden.
 • De commissie is bovendien gemachtigd om:
  • informatie op te vragen aan de verschillende politiezones teneinde haar advies zo goed mogelijk te kunnen stofferen;
  • het mandateren van vertegenwoordigers van de lokale politie voor deelname aan werkgroepen.

De lokale politie wordt in de commissie vertegenwoordigd door korpschefs. Dit is logisch want zij dragen de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van een politiekorps. Zij zijn ook het best geplaatst om het management en de organisatie van de lokale politie te kennen. Er moet benadrukt worden dat de ledenkorpschefs in de vaste commissie niet hun politiekorps of hun politiezone vertegenwoordigen maar het belang van het geheel van de geïntegreerde politie zullen in het oog houden, maar dan met de nadruk op het geheel van het lokale niveau daarvan. Om die reden is geen enkele tussenkomst of toelating van de overheden van de politiezone voorzien en evenmin zijn de leden aan die overheden verantwoording verschuldigd over de door hen ingenomen standpunten of hun stemgedrag.

De aanwijzing van de ledenkorpschefs gebeurt volgens een zorgvuldig uitgebouwde procedure waarin kandidaatstelling, voordracht en verkiezing volgens dwingende verdeelsleutels toegepast worden. Deze verdeelsleutels staan in voor een zorgvuldige aanwezigheid van ledenkorpschefs uit ieder gewest en categorieën van korpsen.

Vermits de uitoefening van de taken van de vaste commissie soms aan korte termijnen kan zijn gebonden, wordt een dagelijks bestuur in het leven geroepen om een snelle reactie mogelijk te maken. De ingenomen standpunten van het dagelijks bestuur worden steeds ter kennis gebracht op de eerstvolgende algemene vergadering.

De jarenlange ervaring van de vaste commissie van de gemeentepolitie heeft geleerd dat een belangrijk adviesorgaan nood heeft aan een goed uitgebouwd secretariaat met gekwalificeerd personeel dat niet alleen voor administratieve ondersteuning instaat, maar ook inhoudelijk vergaderingen en adviezen voorbereidt.

Dat er op dit ogenblik een overvloed aan ontwerpen wordt geproduceerd zal niemand ontgaan zijn. Het is vaak aangewezen en zelfs een absolute noodzaak dat vóór de publicatie van de uiteindelijke richtlijnen, omzendbrieven, Koninklijke besluiten en wetten die een invloed kunnen hebben op de organisatie en de werking van de lokale politie, vertegenwoordigers van de lokale politie daarbij betrokken worden. Het is quasi onmogelijk dat dit uitsluitend door de leden van de vaste commissie zou gebeuren. Zij dienen dan ook te worden bijgestaan door secretariaatsmedewerkers.

Voor het kunnen opvolgen en verwerken van alle inkomende dossiers bestaat de noodzaak te beschikken over minimaal 8 secretariaatsmedewerkers die ieder verantwoordelijk zijn voor de opvolging van alle dossiers binnen hun algemeen takenpakket.

Naast de gewone administratieve taken zoals de verspreiding van info naar de lokale korpsen, de bevraging van informatie, de verwerking van de toegezonden informatie, de beantwoording van allerhande vragen, de organisatie van de vergaderingen van de vaste commissie, staan de leden van het secretariaat ook in voor de opvolging van de vele werkgroepen en het verlenen van administratieve bijstand aan de bij de vaste commissie opgerichte subcommissies, al dan niet bijgestaan door gemandateerde terreindeskundigen vanuit de lokale korpsen.

In het secretariaat werden de volgende cellen opgericht:

 • Relaties met de federale politie en criminaliteitspreventie
 • Personeelsmanagement, statuten en vorming
 • Bestuurlijke politie en basispolitiezorg
 • Logistieke middelen en verkeer
 • Telematica en sociale dienst geïntegreerde politie
 • Gerechtelijke politie
 • Public-relations lokale politie en webmaster
 • Coördinatie informatie naar en van lokale korpschefs en administratieve steun secretariaat

De verantwoordelijke van iedere cel legt maandelijks ten opzichte van de algemene vergadering verantwoording af over zijn / haar bijdrage in de verschillende commissies en werkgroepen. Zij stellen voor de vaste commissie preadviezen op en ontvangen vervolgens van de algemene vergadering of het dagelijks bestuur van de vaste commissie richtlijnen inzake de te volgen strategie of de te verdedigen visie.

Voor de toekomst worden aanvullend provinciaal gerichte acties gepland ter optimalisering van de communicatie tussen de lokale korpschefs en de vaste commissie.