In het verlengde van de bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad van vorige zondag 7 augustus 2016 die volgde op de aanslag in Charleroi hebben twee crisisvergaderingen plaats gehad waaraan deelgenomen werd door:

Het cabinet Binnenlandse Zaken, het Federaal Parket, Ocad, de Sats Binnenlandse Zaken en Justitie,  de federale politie, de Vaste Commissie van de lokale politie.

De vakbonden tijdens de tweede vergadering. 

De vergadering begon met een gedachte voor de twee collega's die zwaargewond werden tijdens de aanslag voor het commissariaat van Charleroi op zaterdag 6 augustus 2016.

Algemeen dient gesteld dat:

-één van de eerste taken van de politie is en blijft het instaan voor de veiligheid van de burger.

-hierbij dient er ook over gewaakt dat de politiemensen in de meest veilige omstandigheden hun taak kunnen uitvoeren.

-de politie maakt deel uit van de bevolking en dient er als dusdanig mee vereenzelvigd te worden. De risico's zijn de zelfde.

 

Tijdens de vergaderingen werden alle reeds genomen maatregelen overlopen, geëvalueerd en bevestigd, anderen werden afgesproken.

1) de algemene richtlijnen die reeds uitgevaardigd werden blijven dus behouden

(ondermeer het dragen van de kogelwerende vest, de mogelijkheid om het wapen te dragen tijdens het woon-werkverkeer, het woon-werkverkeer in burgerkledij...)

2) er werden een aantal bijkomende concrete afspraken gedaan:

2.a. het dossier rond de bewapening van de politieagenten wordt geactiveerd.

De geïntegreerde politie zal kunnen starten met de opleiding van desbetreffende agenten zodat de effecten onmiddellijk in werking kunnen treden vanaf het moment dat het KB in werking zal treden na advies van de Raad van State. (dit advies wordt verwacht uiterlijk voor 9 september 2016 en is noodzakelijk in een zo belangrijke materie).

2.b. de collectieve bewapening wordt herbekeken. Er zal aan alle werkgroepen gevraagd worden om hun werkzaamheden met spoed af te ronden en hun bevindingen over te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken zodat  rond de jaarwisseling de nodige aanpassingen kunnen gebeuren

 (het gaat ondermeer over de soort munitie (performanter) die kan gebruikt worden, de less-leathal weapons (het eindrapport wordt voorgesteld op een volgende plenaire vergadering) enz...)

Er zal in 2016 de mogelijkheid geboden worden om een markt op te starten waardoor de politie toegang krijgt tot meerdere collectieve wapens met aangepaste munitie.

2.c. de Minister van Binnenlandse Zaken kan een aantal collectieve maatregelen uitvaardigen ter ondersteuning en als richtlijn indien nodig.

( betreft ondermeer de manier waarop een politiegebouw dient beveiligd te worden. (Momenteel bestaat er een KB over politiegebouwen die 's nachts niet bemand worden), een eventuele toelating om het dienstwapen permanent te dragen zoals reeds het geval was in de jaren tachtig enz.)

Een werkgroep infrastructuur die de minimumnormen zal bepalen waaraan een commissariaat (en onthaal) moet voldoen, wordt opgestart.

2.d. Elke zone van de lokale politie en de federale politie maken hun eigen risicoanalyse (1) en nemen de maatregelen die passen bij hun specifieke situatie voor de beveiliging van hun commissariaten en de veiligheid van hun personeelsleden tijdens de uitoefening van hun operationele  opdracht (zowel wat de geografische ligging betreft, de specifieke situatie als enig ander element dat de specificiteit van de situatie bepaalt) 

Elkeen toetst  risicoanalyse en de er aan gekoppelde maatregelen af met zijn vakbondsvertegenwoordigers in een BOC.

 

Er dient aandacht besteed aan de communicatie naar het personeel.

 

(1) De rol van het Ocad blijft primordiaal. Het Ocad is het enige orgaan in ons land dat beschikt over alle elementen van alle bevriende diensten uit binnen en buitenland die toelaten  een dreigingsanalyse te maken.

Het is echter nooit de bedoeling geweest om aan het dreigingsniveau automatisch maatregelen te koppelen.

 

De noodzakelijke dreigingsanalyse is een element dat in een risicoanalyse dient  opgenomen te worden en aangevuld met ondermeer de specifieke lokale omstandigheden. Het opdelen van de "maatregelen" in niveau's als 3 en 2+ is dus uit den boze. Deze categorieën dienen geherdefinieerd en de strikte methodiek van het Ocad dient gerespecteerd voor het bepalen van de dreiging. (trouwens 2 "+" bestaat niet).

 

De middelen:

De financieringsmechganismen dienen herzien.

 

Vakbonden:

Evaluatie in HOC (Hoger OverlegComité) voor het einde van het jaar.

 

Voor de Vaste Commissie van de Lokale Politie