In totaal werden 40.238 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed tijdens één van de vele vaste en mobiele controleacties die gedurende het weekend werden georganiseerd. Van de 40.238 bestuurders waren 852 bestuurders (of 2,12 %) onder invloed van alcohol. Bij 188 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.Daarnaast werden bij 169 bestuurders speekseltesten afgenomen om na te gaan of deze personen zich onder invloed van drugs bevonden. Bij 70 bestuurders bleek dit het geval te zijn en werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

In vergelijking met de editie van januari 2016 kunnen we spreken van een lichte daling. (2,28 % van de 34.849 bestuurders waren toen onder invloed van alcohol en 166 rijbewijzen werden ingetrokken). Bij de editie van 13-01-2017 tot en met 16-01-2017 werden dus meer bestuurders gecontroleerd en lag het aantal bestuurders onder invloed lager. Dit is een positief gegeven, maar de vaststelling blijft dat er nog steeds bestuurders zijn die, ondanks onder meer de aankondiging van de operatie via de media, sturen onder invloed van alcohol.

Voor wat betreft het aspect drugs in het verkeer werden tijdens de editie van januari 2016 137 speekseltesten afgenomen en 77 rijbewijzen ingetrokken. Ook hier kan dus worden gesteld dat meer bestuurders werden gecontroleerd en minder rijbewijzen werden ingetrokken.

De stijging van het aantal gecontroleerde bestuurders in vergelijking met de editie van januari 2016 is te danken aan een grotere deelname van de lokale politiezones. Een aantal lokale politiezones en entiteiten van de Federale Wegpolitie hebben gedurende het weekend noodgedwongen een aantal controles moeten annuleren of beperken naar aanleiding van tussenkomsten ingevolge de winterse weersomstandigheden.

 

 

Van alle zomer-BOB-campagnes is de voorbije editie van 3 juni tot en met 29 augustus, één van de meest succesvolle geweest. Ook al heeft de politie momenteel de handen vol met het verzekeren van de algemene veiligheid, toch blijft verkeer een topprioriteit. 

Als jaarlijks 750 mensen het leven laten en duizenden zwaar gewond raken, dan is het niet meer dan normaal dat ook op verkeersveiligheid hoog ingezet wordt. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste ongevalsfactoren, daarom verleent de geïntegreerde politie jaar na jaar zijn volle medewerking aan de BOB-campagnes. Tijdens de voorbije zomer werden 313 041 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. 3,1% van hen werd hierbij betrapt. 
Nog nooit werden tijdens een zomer-BOB-campagne zo veel bestuurders gecontroleerd. Tegenover vorig jaar is er stijging van bijna 5% van het aantal controles. In 2011 controleerden onze lokale en federale politiediensten ‘slechts’ 171 000 bestuurders. 
Ook het aantal bestuurders dat toch onder invloed rijdt, daalt jaar na jaar. In 2011 was dat nog 5,1% van de gecontroleerde bestuurders, vorig jaar 3,5%. 

In de evolutie zien we duidelijk een tendens dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren die gepaard gaan bij het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Anderzijds zien we ook dat hoe meer controles er uitgevoerd worden, hoe minder mensen betrapt worden. Wanneer de pakkans vergroot, zullen bestuurders twee maal nadenken vooraleer ze achter het stuur kruipen met een glaasje te veel op. Toch is er nog werk aan de winkel.  De geïntegreerde politie controleert heus niet alleen tijdens de twee grote campagnemomenten in de zomer en in de winter. Vooral de winter-BOB-campagne – die ondertussen al 20 jaar loopt – geniet veel naambekendheid, wat mogelijks verklaart waarom onze diensten in de eindejaarsperiode nog minder bestuurders onder invloed betrappen. Tijdens de vorige campagne liep 2,5% van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp.

Mensen moeten zich er te allen tijde bewust van zijn dat ze op elk ogenblik, BOB- of geen BOB-campagne, gecontroleerd kunnen worden op rijden onder invloed.​

 

In het verlengde van de bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad van vorige zondag 7 augustus 2016 die volgde op de aanslag in Charleroi hebben twee crisisvergaderingen plaats gehad waaraan deelgenomen werd door:

Het cabinet Binnenlandse Zaken, het Federaal Parket, Ocad, de Sats Binnenlandse Zaken en Justitie,  de federale politie, de Vaste Commissie van de lokale politie.

De vakbonden tijdens de tweede vergadering. 

De vergadering begon met een gedachte voor de twee collega's die zwaargewond werden tijdens de aanslag voor het commissariaat van Charleroi op zaterdag 6 augustus 2016.

Algemeen dient gesteld dat:

-één van de eerste taken van de politie is en blijft het instaan voor de veiligheid van de burger.

-hierbij dient er ook over gewaakt dat de politiemensen in de meest veilige omstandigheden hun taak kunnen uitvoeren.

-de politie maakt deel uit van de bevolking en dient er als dusdanig mee vereenzelvigd te worden. De risico's zijn de zelfde.

 

Tijdens de vergaderingen werden alle reeds genomen maatregelen overlopen, geëvalueerd en bevestigd, anderen werden afgesproken.

1) de algemene richtlijnen die reeds uitgevaardigd werden blijven dus behouden

(ondermeer het dragen van de kogelwerende vest, de mogelijkheid om het wapen te dragen tijdens het woon-werkverkeer, het woon-werkverkeer in burgerkledij...)

2) er werden een aantal bijkomende concrete afspraken gedaan:

2.a. het dossier rond de bewapening van de politieagenten wordt geactiveerd.

De geïntegreerde politie zal kunnen starten met de opleiding van desbetreffende agenten zodat de effecten onmiddellijk in werking kunnen treden vanaf het moment dat het KB in werking zal treden na advies van de Raad van State. (dit advies wordt verwacht uiterlijk voor 9 september 2016 en is noodzakelijk in een zo belangrijke materie).

2.b. de collectieve bewapening wordt herbekeken. Er zal aan alle werkgroepen gevraagd worden om hun werkzaamheden met spoed af te ronden en hun bevindingen over te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken zodat  rond de jaarwisseling de nodige aanpassingen kunnen gebeuren

 (het gaat ondermeer over de soort munitie (performanter) die kan gebruikt worden, de less-leathal weapons (het eindrapport wordt voorgesteld op een volgende plenaire vergadering) enz...)

Er zal in 2016 de mogelijkheid geboden worden om een markt op te starten waardoor de politie toegang krijgt tot meerdere collectieve wapens met aangepaste munitie.

2.c. de Minister van Binnenlandse Zaken kan een aantal collectieve maatregelen uitvaardigen ter ondersteuning en als richtlijn indien nodig.

( betreft ondermeer de manier waarop een politiegebouw dient beveiligd te worden. (Momenteel bestaat er een KB over politiegebouwen die 's nachts niet bemand worden), een eventuele toelating om het dienstwapen permanent te dragen zoals reeds het geval was in de jaren tachtig enz.)

Een werkgroep infrastructuur die de minimumnormen zal bepalen waaraan een commissariaat (en onthaal) moet voldoen, wordt opgestart.

2.d. Elke zone van de lokale politie en de federale politie maken hun eigen risicoanalyse (1) en nemen de maatregelen die passen bij hun specifieke situatie voor de beveiliging van hun commissariaten en de veiligheid van hun personeelsleden tijdens de uitoefening van hun operationele  opdracht (zowel wat de geografische ligging betreft, de specifieke situatie als enig ander element dat de specificiteit van de situatie bepaalt) 

Elkeen toetst  risicoanalyse en de er aan gekoppelde maatregelen af met zijn vakbondsvertegenwoordigers in een BOC.

 

Er dient aandacht besteed aan de communicatie naar het personeel.

 

(1) De rol van het Ocad blijft primordiaal. Het Ocad is het enige orgaan in ons land dat beschikt over alle elementen van alle bevriende diensten uit binnen en buitenland die toelaten  een dreigingsanalyse te maken.

Het is echter nooit de bedoeling geweest om aan het dreigingsniveau automatisch maatregelen te koppelen.

 

De noodzakelijke dreigingsanalyse is een element dat in een risicoanalyse dient  opgenomen te worden en aangevuld met ondermeer de specifieke lokale omstandigheden. Het opdelen van de "maatregelen" in niveau's als 3 en 2+ is dus uit den boze. Deze categorieën dienen geherdefinieerd en de strikte methodiek van het Ocad dient gerespecteerd voor het bepalen van de dreiging. (trouwens 2 "+" bestaat niet).

 

De middelen:

De financieringsmechganismen dienen herzien.

 

Vakbonden:

Evaluatie in HOC (Hoger OverlegComité) voor het einde van het jaar.

 

Voor de Vaste Commissie van de Lokale Politie  

 

 

 

Streven naar een grotere verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers blijft één van de belangrijkste doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Daarom ging op 1 januari 2015 een nieuwe maatregel van kracht die recidivisten strenger aanpakt. 

Wat zijn de straffen voor recidive? 

In de toekomst zal een bestuurder die al veroordeeld is voor bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol bij volgende overtredingen deze sancties opgelegd krijgen door een politierechter:

 

Meer info : http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/recidive 

Op 14.01.2016 vond een algemene leden vergadering van korpschefs van de lokale politiezones plaats gevolgd door een algemene vergadering van de Vaste Commissie.

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft de vergadering toegesproken en heeft de problemen die er bestonden tussen de VCLP enerzijds en de Federale Politie en de Minister anderzijds gehoord.

De Minister heeft een reeks engagementen voorgesteld en onderstreepte het belang van de Vaste Commissie als adviesorgaan.

De heer Jean-Marie Brabant heeft zijn mandaat als Voorzitter en als lid ter beschikking gesteld. De heer Marc Hellinckx heeft eveneens ontslag genomen als Eerste Vicevoorzitter van de Vaste Commissie . De algemene vergadering bedankt de heren voor hun jarenlange inzet en toewijding.

Samen met de Vicevoorzitters Marc Garin voor het Waals gewest en de nieuwe Vicevoorzitter Nicholas Paelinck voor het Vlaams Gewest neemt Guido van Wymersch het Voorzitterschap van de Commissie waar in afwachting van de verkiezing van een nieuwe Voorzitter.

De leden van de Vaste Commissie staan positief tegenover de engagementen  van de Minister en zien dit als een doorstart naar een efficiënte communicatie en samenwerking. 

Op 17.12.2015 vond een buitengewone algemene vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie plaats.

De Voorzitter heeft een verslag uitgebracht van zijn onderhoud met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in aanwezigheid van de kabinetsleden.

De Algemene Vergadering wil nadrukkelijk wijzen op de gewichtige rol van de lokale politie en op haar bijdrage aan de beveiliging van het land.

De Algemene Vergadering ziet thans met lede ogen aan dat er geen rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de VCLP (Memorandum overhandigd aan het begin van het jaar (http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/docman/doc_download/2491-memoradum-van-de-vclp.html), dossier organisatie en financiering overhandigd eind juli,…), hetgeen duidt op een gebrek aan respect voor de gehele lokale politie, die 75% van de geïntegreerde politie uitmaakt.

De Algemene Vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie verwacht nu van de minister duidelijke en standvastige antwoorden en engagementen, vooral aangaande de financiële middelen die nodig zijn om de werking van de Vaste Commissie van de Lokale politie - het wettelijke representatieve orgaan van de lokale politie – te waarborgen. Zonder die middelen komt het evenwicht van de politieorganisatie in gevaar.

Opdat de minister op 14 januari 2016 een antwoord zou kunnen geven, herinnert de Vaste Commissie van de Lokale Politie aan de vragen die zij reeds meermaals heeft geformuleerd. Aldus verwacht zij meer bepaald een antwoord:

 •     op de verschillende vragen in het memorandum;
 •     op de manier waarop de representativiteit van de VCLP vanaf 2017 zal georganiseerd worden;
 •     betreffende de werking van de VCLP ten aanzien van de federale overheden, de deelstaten en de federale politie;
 •     betreffende de financiële middelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de VCLP om haar werking te waarborgen.
  •     Dossier ICT en mailing
  •     Dossier van 400 miljoen voor de strijd tegen het terrorisme, waarbij de lokale politie niet werd geraadpleegd.

Tot slot wenst de Vaste Commissie van de Lokale Politie met respect te worden bejegend in alle forums waar zij haar bijdrage levert (Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, werkplatform ICT,…)

Die huidige veronachtzaming van de lokale realiteit komt tot uiting in verschillende dossiers. Dat is onaanvaardbaar voor de lokale politie. Vermelden wij:

Op verzoek van de minister, en in afwachting van concrete antwoorden van de minister op 14 januari 2016, houden de voorzitter en de eerste ondervoorzitter hun ontslag in beraad.

Persbericht BOB-eindejaarscampagne 2015

Meer dan ooit ondersteunt de Lokale Politie de BOB-eindejaarscampagne.

Ondanks de vele inspanningen van de politie, blijft het rijden onder invloed één van de   belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

Naast het kwantitatieve aspect zullen we in deze campagne bijzondere aandacht besteden aan kwalitatieve indicatoren.

In deze moeilijke evenwichtsoefening tussen kwaliteit en kwantiteit hebben we eerst een antwoord gezocht op de volgende vragen:

Kunnen we te veel controleren? Neen.

Kunnen we beter controleren? Ja.

In het kader van een excellente politiezorg en optimale bedrijfsvoering hebben wij ons gebaseerd op volgende objectieve maatstaven. Namelijk het percentage positieven tijdens de BOB-campagne 2014-2015 en het aantal verkeersongevallen met alcohol gedurende 2014. Deze 2 objectieven werden gekoppeld aan ons handhavingsbeleid van de vorige BOB-campagne, binnen de tijdsvakken weekdag/nacht en weekenddag/nacht.

Deze oefening leert ons dat de weekdag verantwoordelijk is voor 34,8% van de verkeersongevallen met alcohol, het grootste aandeel nota bene. Hieruit blijkt dat het organiseren van alcoholcontroles tijdens de weekdag wel degelijk nodig zijn. Misschien kan de 55,1% aan handhaving efficiënter verdeeld worden?

Het hoogste percentage 6,48% aan positieve bestuurders zijn in de loop van de weeknacht. Tijdens deze nachten gebeuren 15,5% van de verkeersongevallen met alcohol. Doch slechts 3,7% van onze alcoholcontroles vinden alsdan plaats.

Voor de weekdag zijn de cijfers van 21,4% aan handhaving, 22,6% verkeersongevallen met alcohol en slechts 1,82% positieve bestuurders meer in evenwicht.

In de weekendnacht worden 19,8% van onze alcoholcontroles georganiseerd, voor 27,1% verkeersongevallen met alcohol en 4,58% aan positieven. In tegenstelling tot de vaak alarmerende berichtgeving is enige aanpassing wel nodig, maar niet problematisch.

Naast het kwalitatieve reiken we ook kwantitatieve aanbevelingen aan, namelijk de boodschap om meer gebruik te maken van pre-testen tijdens de reguliere werking en de absolute uitvoering van het principe botsen=blazen.

Het principe van stoppen=blazen wordt als goede praktijk onder de aandacht gebracht.

Deze nieuwe analyse werd door de Vaste Commissie aan iedere korpschef gecommuniceerd, ondersteunend verzond de directie DRI van de federale politie de nodige data, tot op het niveau van elke politiezone. We zijn overtuigd dat maatwerk beter werkt.

Na de campagne voorzien we bijkomend de mogelijkheid van benchmarking voor de politiezones.

De Vaste Commissie wenst iedereen een vrolijk en verkeersveilig eindejaar.

Namens de Vaste Commissie van de Lokale Politie

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie 2025 De werkgroep 2025 onder leiding van Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter van de Federale Politieraad, stelde op maandag 30 juni 2014 het werkdocument  “Een visie voor de politie in 2025” voor.

De opdracht van de werkgroep bestond erin één van de aanbevelingen van het ‘Evaluatierapport 10 jaar politiehervorming’ over een lange termijn visie voor de politie concreet vorm te geven.

Lees meer →

Op 13 mei 2014 ging te Oostkamp een milieunetwerkdag door georganiseerd door de Politiezone Het Houtsche en de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Binnen het Vlaams Gewest is er voor de lokale politie de mogelijkheid om een toezichthouder aan te stellen die dan bijzondere bevoegdheden krijgt. De lokale politie speelt, ingevolge zijn eerstelijnsfunctie en het gegeven dat ze 24/24 uur contacteerbaar is, een belangrijke rol binnen de milieuhandhaving. dit als aanvankelijke vaststeller of door de zaak door te verwijzen bij meer gespecialiseerde diensten. Toch is er de vaststelling dat de milieuwetgeving vrij uitgebreid en complex is. Bovendien is ze onderhevig aan voortdurende wijzigingen. Mede om die reden werd deze milieunetwerkdag georganiseerd. Ook was het de bedoeling dat ervaringen werden besproken en doorgegeven.

Meer dan 80 deelnemers hebben aan deze milieunetwerkdag deelgenomen. De onderwerpen waren geluidshinder, gemeentelijke administratieve sancties gelinkt aan milieuhinder, staking van het gebruik (ruimtelijke ordening), rol van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en het vervolgingsbeleid inzake milieuwetgeving.

Een reeks conclusies en aanbeveling kunnen worden meegenomen naar de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving (vertegenwoordigingen van lokale politie door Eric Wauters – adjunct-secretaris VCLP en Pascal Neirynck van de PZ Het Houtsche).

Nuttige links : http://www.vhrm.be/

Presentaties :

 

 

 

 

De Vaste Commissie van de lokale politie heeft recent trefdagen georganiseerd met alle korpschefs van de lokale politie van ons land, om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s met betrekking tot de politiewerking.

De output van deze reflectiedagen vormen de basis voor de inbreng van de lokale politie in het memorandum van de geïntegreerde politie die het recent opgerichte coördinatiecomité van de geïntegreerde politie zal opstellen en overmaken aan de formateur.

De Vaste Commissie zal zijn analyse en verwachtingen ook overmaken aan de actuele Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, aan de federale politieraad, de raad van burgemeesters, het college van procureurs-generaal , de voorzitter van het comité P, de inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie en de verenigingen van steden en gemeenten, alsmede aan de voorzitters van de verschillende politieke partijen.

De bezorgdheden van de korpschefs werden geclusterd in 6 fiches die consulteerbaar via deze link   Resultaten trefdagen lokale politie met als titels :

 • Een gezond financierings- en investeringsbeleid
 • Een globale agenda voor de politie en een coherent beleid tussen de verschillende beleidsniveaus
 • Een doordachte optimalisatie van de (lokale) politiediensten op maat
 • Een sterk partnership tussen de overheden en de vernieuwde representatieve Vaste Commissievoor de Lokale Politie
 • Een HRM-beleid, meer aangepast aan een politieorganisatie, en met meer garanties voor een duurzame kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Technologie en innovatie versterken de efficiëntie van de politiewerking

 

 

 

 

 

Veel mensen weten niet wat ze moeten doen wanneer ze betrokken raken in een ongeval. Hieronder krijg je een eenvoudig overzicht met de nodige handelingen om een ongeval af te handelen.

link  : http://www.vergelijk-autoverzekeringen.be/wat-doen-bij-auto-ongeval-accident/

Twee weken internationale toppen en ontmoetingen :  de minister bedankt de politie-, de veiligheid- en de hulpverleningsdiensten

04/04/2014

Tussen donderdag 20 maart en vandaag 4 april was België gastland van meerdere toppen, multilaterale ontmoetingen en officiële bezoeken. Op twee weken tijd vonden uitzonderlijk veel belangrijke evenementen plaats, zoals Europese toppen, een EU-Afrika-top en een NAVO-top, met tussendoor het bezoek van de Amerikaanse en de Chinese president, en vandaag nog een betoging met verschillende duizenden deelnemers. In totaal ging het om niet minder dan een dertigtal evenementen die de jongste twee weken hebben plaatsgevonden.   Gedurende deze twee weken werden 130 delegaties van staatshoofden en regeringsleiders voorgesteld in België. Over de hele periode hebben deze evenementen in totaal 10.000 politiemensen gemobiliseerd (5.000 voor de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en 5.000 voor de federale politie en de andere lokale politiezones, met inbegrip van 350 motoragenten, met de steun van Defensie).   Dat alles vereiste een buitengewone organisatie. Er werd gebruik gemaakt van de hele expertise van de betrokken Belgische diensten en overheden, die samen hebben gezorgd voor de veiligheid van de bevolking en van die van de buitenlandse personaliteiten die op ons grondgebied aanwezig waren. Alles werd in het werk gesteld om een evenwicht te bereiken tussen veiligheid en protocol enerzijds en een leefbare stad voor de burgers en handelaars anderzijds.   De minister wil iedereen bedanken, die er voor gezorgd heeft dat de voorbije twee weken in alle veiligheid verlopen zijn : het Crisiscentrum dat gezorgd heeft voor de coördinatie van alle diensten, de federale politie, de politie van Brussel-Hoofdstad Elsene, en alle betrokken burgemeesters en politiezones, de Staatsveiligheid, Defensie, Buitenlandse Zaken, het OCAD en Justitie.

 

      
               

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN     BINNENLANDSE ZAKEN

   

EN VAN GELIJKE KANSEN

   

Brussel, 29 november 2013

             
   

 

   
       

Persbericht

 

Nog een nieuwe sterke stap in de relance: 1,35 miljard euro lastenverlagingen voor de bedrijven, een BTW-verlaging voor burgers naar 6% vanaf 2014, belangrijke inspanningen voor opleidingen en stages, veel aandacht voor werk in de non-profit

 

 

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugt zich over het akkoord dat vandaag werd bereikt in het overlegcomité. Daardoor wordt een nieuwe sterke stap mogelijk in de relancestrategie die de federale regering bij het begin van de legislatuur heeft ingezet.

Voor de minister was het essentieel om op vier punten vooruitgang te boeken:

-      Een drastische vermindering van de sociale lasten om werk te creëren, zonder de sociale zekerheid in gevaar te brengen;

-      Een belangrijke stijging van de inspanningen voor opleiding en stages

-      Een vermindering van de BTW op elektriciteit voor de burgers;

-      De verhoging van het loon dat de arbeiders daadwerkelijk ontvangen en het behoud van de band met het welzijn.

De nieuwe maatregelen die vandaag werden bereikt, beantwoorden aan onze verwachtingen. Ze verzekeren en bevestigen bovendien het automatische indexprincipe van de lonen alsook het respect voor het sociaal overleg.

De essentiële verworvenheden :

 • Prioriteit voor de opleiding

Joëlle Milquet is vooral tevreden dat de federale regering, in samenwerking met de Gewesten, beslist heeft om van de opleiding een prioriteit te maken van dit « Pact voor competitiviteit en werk ».

De federale regering heeft zich inderdaad geëngageerd om aan de sociale partners te vragen overleg te plegen om de inspanningen voor de opleidingen te versterken tot boven de 1,9% en om nieuwe minimale inspanningen te leveren in de collectieve overeenkomsten (tenminste het equivalent van een dag opleiding voor iedereen).

Aan de sociale partners is ook gevraagd overleg te plegen met de Gemeenschappen om een interfederaal kader te creëren voor stages en opleiding voor de leerlingen in de scholingscycli.

De notie van jongeren in opleiding zal worden uitgebreid door het federale niveau naar alle jongeren in opleiding, met uitzondering van de bachelor- en masteropleidingen, wat een belangrijke vooruitgang betekent.

 • Stijging van de koopkracht voor burgers

Deze relancestrategie onderscheidt zich ook door de beslissing om het de lage lonen van arbeiders op te trekken door een stijging van de fiscale werkbonus met 50 miljoen euro vanaf 2015, nog eens met 50 miljoen euro vanaf 2017 en nog eens met 50 extra miljoen in 2019. Bovendien is de link met het welzijn behouden.

Deze dynamiek zal de koopkracht van de burgers doen toenemen dankzij de BTW-vermindering voor elektriciteit van 21% tot 6% vanaf 1 april 2014 voor de gezinnen. Deze maatregel zal een positieve impact hebben op de loonkloof ten opzichte van onze buurlanden.

 • 1,35 miljard vermindering van de loonkosten

Joëlle Milquet verheugt zich er eveneens over dat er 3 maal 450 miljoen extra lastenverlagingen zal worden doorgevoerd vanaf 2015 (of 0,3% van de loonmassa) wat in totaal neerkomt op een bedrag van 1,35 miljard vermindering van de loonkost ingeschreven in de wet. Dat komt bovenop de inspanningen voor wat betreft de reeds gerealiseerde lastenverlagingen door de regering.

Deze lastenverminderingen zullen verdeeld worden over de lage lonen, de sectoren onderworpen aan de internationale concurrentie, maar ook voor een structurele lastenvermindering, waarvan 20% voor de non-profitsector, wat zal leiden tot het scheppen van nieuwe banen, iets wat altijd prioritair was voor de minister.

Voor persvragen:

Ingrid Van Daele (0470 32 02 62) (NL)

Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR)

      

      
               

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN     BINNENLANDSE ZAKEN

   

EN VAN GELIJKE KANSEN

   

Brussel, 28 november 2013

Persbericht

 

« Stop cyberhate ! »

www.stopcyberhate.be

 

Strijd tegen cyberhate onder jongeren : lancering, met verschillende partners, van een preventiecampagne met een applicatie voor smartphones en videoclips

gemaakt voor jongeren door jongeren

 

De hoge vlucht die internet en de sociale media de jongste jaren hebben genomen, vormt een grote vooruitgang voor de ontwikkeling van de communicatie en de informatie in onze samenleving. Schitterende instrumenten, maar met een gevaarlijke keerzijde. Meermaals is immers duidelijk geworden, ook voor kort nog, welke de dramatische gevolgen kunnen zijn van het gebruik van internet en de sociale media. In bepaalde gevallen heeft cyberpesten door daders die kwaadwillig en systematisch te werk gaan, jongeren er al toe aangezet om zelfmoord te plegen, omdat ze in een helse spiraal van wanhoop waren terechtgekomen.

Pesten is een fenomeen dat helaas al altijd bestaat, maar dat nu, mede door het internet ook andere vormen heeft aangenomen. Anders dan toen hun ouders nog op de schoolbanken zaten, stopt het leven op school voor de jongeren vandaag niet aan de schoolpoort. Heel wat leerlingen zijn na schooltijd online met elkaar in contact.

De sociale media, die kleine feiten een enorme omvang kunnen geven, verlenen een andere dimensie aan pestgedrag tussen adolescenten. Dankzij de nieuwe communicatietechnologieën (mobiele telefoons, sociale media, enz.), kan het studentenleven ook na de schooltijd blijven voortleven. En de afstand kan pestgedrag onder leerlingen zelfs in omvang doen toenemen: beledigingen, spotternijen, geruchten die worden verspreid, rekeningen die worden gehackt, een digitale identiteit die wordt overgenomen, foto’s of video’s die worden rondgestuurd enz. SMS’jes blijken daarbij het meest gebruikt, maar daarnaast worden ook valse profielen aangemaakt en komen er beledigingen en scheldwoorden op de internetprofielen van de jongeren terecht.

De ontwikkeling van de sociale media, zoals Ask.fm dat gelinkt wordt aan applicaties zoals Snapchat, maken het mogelijk om beelden en commentaren massaal te verspreiden. Daardoor kunnen jongeren erg gekwetst worden. Sommigen komen er zelfs door in een depressie terecht, of plegen zelfmoord leiden zoals in augustus al gebeurde bij de adolescente in het Verenigd Koninkrijk.

Om deze complexe en delicate problematiek aan te pakken, hebben vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie en de Dienst Gelijke Kansen/Diversiteit van de federale politie, het ‘Institut supérieur de formation sociale et de communication’ (ISFSC) en Child Focus beslist om de handen in elkaar te slaan om sensibiliseringsacties in verband met cyberhate voor te bereiden. Ook de ministers van Onderwijs hebben hun steun verleend aan de verspreiding van de campagne in het kader van de educatieve aanpak.

Meer dan ooit is het essentieel om kinderen en adolescenten te helpen om over het probleem te praten, en ouders om zich bewust te worden van het fenomeen.

1. Inleiding

Uit een onderzoek van eind 2012, uitgevoerd door de bemiddelingsdienst van de scholen in Wallonië waarbij 2.597 leerlingen betrokken waren, blijkt dat heel wat jongeren zeer vaak online zijn :

 • 77% van de jongeren heeft een smartphone en 77% van tijd tijd online besteden ze ook op hun smartphone. Bijna één jongere op tien schakelt hem bijna nooit uit.
 • Ze sturen gemiddeld 118 SMS’jes per dag, dat is 826 per week.
 • 30% zegt te stressen als ze niet online zijn.
 • 13% surft tussen 3 en 5 uur per week tijdens de week en 8% tussen 10 en 20 uur tijdens het weekend.
 • 9% zegt op een weekdag meer dan 5 uur te surfen.
 • 15% brengt meer dan 20 uur online door tijdens het weekend.
 • Slechts 1 jongere op twee zegt in staat te zijn de confidentialiteitsparameters in te stellen.
 • 1 op 3 gebruikers van een sociaal medium heeft een publiek profiel.
 • Bij jongens zijn Youtube, Facebook en downloaden (muziek en films) het meest populair.
 • Bij meisjes is dat Youtube, Facebook en chatten.
 • 27 % zegt ooit al beledigd te zijn geweest.
 • 11 % zegt in de val gelokt te zijn door een oplichter.
 • 14 % zegt van zichzelf foto’s ontdekt te hebben die ze liever niet online hadden willen zien.
 • 25 % zegt al ooit beledigd te zijn geweest.
 • 11 % zegt zich als iemand anders te hebben voorgedaan en 8 % zegt geld gestolen te hebben van andermans rekening.

Andere onderzoeken over jongeren in Vlaanderen [1] getuigen eveneens van de hoge cijfers. Zo geldt in België dat:

 • Eén jongere op drie (34,3%) al minstens één keer het slachtoffer is geweest van cyberhate ;
 • 62 % van de ondervraagde jongeren is reeds geconfronteerd geweest met dit soort negatieve boodschappen ;
 • Eén jongere op vijf (21,2%) erkent zich al schuldig te hebben gemaakt aan cyberpesten ;
 • 76 % van de jongeren tussen 12 en 18 jaar is reeds getuige geweest van cyberpesten, zonder er actief bij betrokken te zijn geweest.

Om die reden hebben alle partners die hier vandaag aanwezig zijn, hun krachten gebundeld om een sensibiliseringscampagne op te zetten, naast alles wat er al bestaat in termen van preventie en sensibilisering in de onderwijs- en verenigingswereld, op het terrein, maar ook bij de politie, via bijvoorbeeld de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie, doorheen informatiesessies die in de scholen werden georganiseerd.

2. Vier vidoclips voor jongeren door jongeren


Tien videoclips ter sensibilisering van de problematiek van cyberpesten werden gedraaid door een klas van het ISFSC van een dertigtal leerlingen, tijdens een videoatelier. Het initiatief is van start gegaan in het kader van een voorstel tot partnerschip gelanceerd door de Dienst Gelijke Kansen en Diversiteit van de federale politie en waarop het ISFSC positief had gereageerd. Deze dienst verdedigt de politiek van gelijke kansen en diversiteit bij de politie en ontwikkelt sensibiliseringscampagnes en –opleidingen over ‘anders zijn’, respect voor elk individu en de strijd tegen discriminatie.

Uit dat atelier resulteerden 10 clips die werden aan een jury bestaande uit professionelen bij de politie en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

De jury heeft 4 clips geselecteerd en de studenten die ze gemaakt hebben zijn sinds begin het academiejaar 2012-2013 gesensibiliseerd om de nodige aanpassingen aan te brengen om de clips te kunnen verspreiden en te gebruiken in het kader van de campagne "Stop Cyberhate".

Deze video’s bevinden zich vanaf vandaag op het internet (www.stopcyberhate.be) en zullen door partners van de campagne en via verschillende kanalen worden verspreid. Uiteraard zullen ze ook via de sociale media beschikbaar zijn.

 

3. Een applicatie voor smartphones, #StopCyberHate

Voortbordurend op het eerste project is de samenwerking tussen het ISFSC, de federale politie en de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, voortgezet en hebben de studenten van het ISFSC ook een applicatie ontwikkeld om de adolescenten te sensibiliseren voor de problematiek van cyberhate. De applicatie kan vanaf vandaag gedownload worden op een Android smartphone, door te zoeken op de hashtag #StopCyberHate.

Jongeren kunnen er op een aantal quizvragen antwoorden, waaruit ze kunnen afleiden of ze al dan niet het slachtoffer zijn van cyberhate, en dat op een anonieme manier. Indien ja, worden ze verder geleid naar de bevoegde instantie om de nodige hulp te vinden, bijvoorbeeld via het nummer 102 aan Vlaamse kant en 103 aan Franstalige kant.

De applicatie is volledig ontwikkeld, ontworpen, in een scenario gegoten en vormgegeven door een team van 3 studenten uit het laatste jaar van de sectie “Ecriture Multimédia” (Schrijven Multimedia) en dat in het kader van hun verplichte stage van 2 maand. De pedagogische omkadering van het project is uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Gelijkheid en Diversiteit van de federale politie, met Child Focus en met verschillende partners van de sector van het onderwijs.

4. Een website www.stopcyberhate.be

 

De federale politie heeft ook de website, www.stopcyberhate.be, online geplaatst. Behalve de videoclips van de campagne, kunnen we er een toolbox vinden met informatie en advies voor mensen uit de onderwijswereld, de ouders, maar ook en vooral voor adolescenten.

De federale politie heeft ook thematische armbanden gemaakt met het logo « Stopcyberhate », die kunnen worden uitgedeeld bij bijvoorbeeld opleidingen in scholen. Ook andere initiatieven zullen nog worden opgezet in het kader van deze thematiek. Zo zijn er bijvoorbeeld al contacten gelegd met andere scholen.


Opdat deze campagne een maximale verspreiding zou kennen, zal er aan de verschillende lokale politiezones gevraagd worden om ze te verdelen via hun eigen communicatiekanalen. Hetzelfde zal gebeuren met andere partners, zoals de ministers van Onderwijs.

Kabinet de Joëlle Milquet

Ingrid Van Daele (0470 32 02 62) (NL)

Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR)

Persdienst van de federale politie : 0477 50 18 01

Perscontact voor het ISFSC

Laetitia Pottiez (0474/93 83 87)[1] H.,Vandenbosch, K.,Van Cleemput, D.,Mortelmans, M.,Walrave, “Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen”, studie in opdracht van viWTA, Brussel,(2006), 172-173 et Walrave, M., Lenaerts, S., De Moor, S. (2009) Cyberteens @ risk? Tieners verknocht aan Internet, maar ook waakzaam voor risico’s? Samenvatting survey van het project TIRO in opdracht van BELSPO, Brussel.

 

 

 

 

 

Goedkeuring van het wetsontwerp over de optimalisatie van de politie : eerste voorstelling door de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris-Generaal van de Federale Politie van de nieuwe politionele organisatie en haar optimalisatie.

zie persbericht en optimaliseringsplan politiediensten

I. De maatregelen van Binnenlandse Zaken

Verschillende concrete maatregelen en koninklijke besluiten waren het resultaat van de oprichting van vier werkgroepen met betrekking tot:

-      Sensibilisering, preventie en opleiding,

-      Fenomeenanalyse van het geweld,

-      Nazorg en begeleiding,

-      Justitie.

 

1. Een specifieke opleiding voor het beheer van de human ressources eind 2013 voor de HRM-verantwoordelijken

Zoals gevraagd is een specifieke opleiding in human ressources management opgezet om een beter inzicht te krijgen in de te zetten stappen en de attitudes bij ongevallen. Nog voor het eind van 2013 starten de inschrijvingen voor specifieke opleidingen georganiseerd voor de HRM-verantwoordelijken van de politiezones en van de federale politie, opdat ze arbeidsongevallen en geweldsincidenten tegen politiemensen zo goed mogelijk kunnen behandelen. Vooral kleinere zones blijken nood te hebben aan dit soort opleidingen.

 

2. Een interne website 2013 met nuttige en noodzakelijke informatie

Een interne website die politiemensen die het slachtoffer zijn van geweld, wegwijs moet maken in alle nodige en nuttige informatie zoals “goodpractices”, bestaande rechtspraak, nuttige formulieren bij geweldfeiten of arbeidsongevallen, wordt gefinaliseerd en zal operationeel zijn tegen eind dit jaar.

 

3. Een nieuw gepubliceerde rondzendbrief voor juridische steun bij fysieke of morele schade en valse klachten

De rondzendbrief GPI72, die de federale en lokale politie ertoe moet aanzetten als werkgever gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer een politieman of -vrouw fysieke of morele schade heeft opgelopen of wanneer hij of zij het slachtoffer is van een valse klacht, is gepubliceerd op 8 maart 2013 in het Belgisch Staatsblad.

4. Statutaire verbeteringen voor politiebeambten die het slachtoffer zijn van gewelddaden

Verschillende reglementaire ontwerpteksten zijn voorbereid zoals:

1. Een statutair ontwerp van koninklijk besluit moet de herplaatsing binnen de geïntegreerde politie – van federale naar de lokale politie en omgekeerd – formeel mogelijk maken, wanneer een politiebeambte na een gewelddaad een traumatische ervaring heeft opgelopen. Nu is een overstap mogelijk, maar die is op goodwill van de hiërarchie gebaseerd. Het dossier is klaar en wacht op de goedkeuring van de minister van Begroting.Er is een herinnering verstuurd aan de minister.

2. Hetzelfde statutair ontwerp van KB moet de rechtstreekse financiering door de overheid van kosten opgelopen door politieslachtoffers van geweld, mogelijk maken. Op dit moment moeten ze die kosten voorschieten en worden ze pas nadien terugbetaald.

3. Een statutair ontwerp van ministerieel besluit over de burgerlijke partijstelling voorziet in de mogelijkheid voor politieambtenaren die zich burgerlijke partij stellen om de aangewende tijd als arbeidstijd te verrekenen. Het dossier bevindt zich sinds enige tijd bij de Staatssecretaris van Openbaar Ambt.Er is een herinnering gestuurd.

4. Een statutair ontwerp van koninklijk besluit over rechtsbescherming en juridische steun zal de bestaande procedures (koninklijk besluit van 10 april 1995) gebruiksvriendelijker maken en versnellen.  Ook dit besluit is klaar en bevindt zich bij de ministers Chastel en Bogaert.

5. Voor eind 2013 wordt bovendien een uitgebreid vademecum gefinaliseerd inzake begeleiding en nazorg van politiebeambten die het slachtoffer zijn van geweld tegen de politie.

5. Een “stress team” is opgezet voor de politie en de familieleden van de politiebeambte die slachtoffer is van geweld

Een gespecialiseerd “stress team” van de federale politie zorgt, zoals gevraagd, voor hulp en steun niet alleen aan de politieambtenaar maar ook aan zijn gezin. De politiezones zullen ook gesensibiliseerd worden via een omzendbrief tegen eind dit jaar zodat ze op de hoogte zijn van het bestaan ervan en er dus beter een beroep op kunnen doen.

6. Een interne bevraging van de politieslachtoffers gepubliceerd over een maand

Om te kunnen beschikken over exacte gegevens over geweld tegen de politie, heeft de federale politie  intern bij de geïntegreerde politie een brede survey uitgevoerd om het fenomeen van agressie tegen politieambtenaren in kaart te brengen, zonder zich te beperken tot de zwaarste feiten. Het aantal respondenten was groot. De resultaten worden geanalyseerd en zullen in november 2013 bekend gemaakt worden. De Algemene Directie Ondersteuning en Beheer (DGS) zal een rapport opmaken met de aanbevelingen.

7. Een centrale registratie van het geweld tegen de politie

De federale politie finaliseert een permanente monitoring van de incidenten door middel van een centrale registratie, snel en gemakkelijk in gebruik, die operationeel wordt op 1 april 2014. Een testfase vangt aan op 1 januari 2014. Het toepassingsveld van de rondzendbrief GPI 62, die zich beperkte tot schietincidenten wordt daarmee uitgebreid tot alle andere vormen van geweld.

De statistieken die uit de registratie voortvloeien, zullen zowel voor de zones als voor de federale politie worden gebruikt.

8. Een sensibiliseringscampagne ‘respect voor openbare gezagsdragers’

Het dossier in verband met een brede campagne om de bevolking te sensibiliseren voor meer respect voor openbare gezagsdragers is klaar. Een studie van de impact op de publieke opinie is al uitgevoerd. Het dossier is voorbereid met de kanselarij van de premier en moet de goedkeuring krijgen van de begroting. Het staat ingeschreven op de agenda van de ministerraad van morgen.

9. Een basis- en voortgezette opleiding met betrekking tot geweldbeheersing

Om beter te kunnen inspelen op de geweldsituatie op het terrein, is een bijkomende opleiding voorzien in de basisopleiding in het kader van de hervorming van de opleiding. Er zal meer aandacht worden besteed aan communicatieve vaardigheden in het kader van de voortgezette opleiding over geweldbeheersing.  Momenteel wordt de nadruk te veel gelegd op de technische aspecten en het schietonderricht en te weinig op verbale vaardigheden (omzendbrief GPI48).

 

10. Voortaan een kogelwerende vest voor elke aspirant

 

Sinds begin 2012 beschikt elke aspirant over een kogelwerende vest sinds de aanvang van zijn basisopleiding, dat hij mag houden als hij de politieschool verlaat.

 

11. Nieuwe subsidies voor het aanschaffen van beschermingsmiddelen voor de lokale en de federale politie

De minister zal een voorstel neerleggen om het mogelijk te maken in 2014, in het kader van de budgettaire neutraliteit, om een specifiek bedrag toe te kennen voor subsidies van 50% voor de aankoop van beschermingsmiddelen voor het personeel (helmen en kogelwerende vesten) van de politie.

 

12. De federale reserve (FERES) en de interventiekorpsen zijn versterkt wat moet zorgen voor een betere steun aan de zones

In het kader van de aanwerving van extra rekruten voor de federale reserve, heeft de minister vandaag beslist om de ondersteuning door FERES aan de zones te verruimen. Voor de ordehandhaving zal de reserve niet langer enkel ’s nachts en tijdens het weekend beschikbaar zijn, maar zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 uur. De omzendbrief GPI 44ter zal in die zin worden aangepast. De reserve maakt het mogelijk om tussen te komen bij risico-opdrachten op vraag van de zones. Een omzendbrief zal tegen eind dit jaar preciseren dat de zones er een beroep op moeten doen.

De interventiekorpsen van alle provincies zullen versterkt worden met een honderdtal posten dankzij de 400 extra federale politiebeambten die in 2014 operationeel zullen zijn.

13. Een omzendbrief met betrekking tot de risicoanalyse

Een nieuwe omzendbrief met richtlijnen inzake “het genegotieerd beheer van de publieke ruimte” zal worden uitgevaardigd  in november. Het betreft de manier waarop de openbare orde wordt gehandhaafd en hersteld.De omzendbrief zal ook de aandacht vestigen op de nood aan risicoanalyses vanuit het perspectief van welzijn en bescherming.

Zoals elke werkgever in dit land, hebben de overheden van de lokale en federale politie immers de plicht om hun werknemers in de best mogelijke omstandigheden te laten werken.

De minister wil daarmee de nadruk leggen op de noodzakelijke versterking van de preventie- en voorzorgsmaatregelen bij de operationele diensten en meer bepaald de lokale overheden in de voorbereiding van operaties zoals deze in Meulenberg.

 

14. Bodycams voor een objectieve weergave van de feiten

 

Een wetsontwerp ter wijziging van de wet van 21 maart 2007 met betrekking tot de regeling en het gebruik van bewakingscamera’s wordt momenteel afgerond samen met de commissaris-generaal en de vaste commissie van de lokale politie. Het gaat daarbij om het gebruik van bodycams in zeer specifieke omstandigheden, meer bepaald in het kader van bedreigingen en mits het volledige respecteren van de privacywetgeving. Een dergelijk dispositief zou het mogelijk maken om een preventief en ontradend effect te hebben, en de feiten te objectiveren.

 

15.Een interventienummer in plaats van de naam voor de identificatie van politiebeambten

Een wetsontwerp ligt momenteel ter discussie voor in het Parlement over de mogelijkheid voor politieambtenaren om hun naam op het uniform te vervangen door een interventienummer, zodat ze hun identiteit kunnen geheim houden om veiligheidsredenen. Artikel 41 van de wet op het politieambt in verband met “de bescherming van de identiteit” voorziet inderdaad in het recht voor een politiebeambte om in bepaalde omstandigheden en om veiligheidsredenen, zijn graad en identiteit geheim te houden.

II.De maatregelen van Justitie

Een efficiënte strafuitvoering, ook van de hele korte straffen, is cruciaal. Op die manier gaan daders niet vrijuit, wanneer ze geweld plegen ten opzichte van politieagenten in functie.

1. Toepassing van het snelrecht

 

Een aantal maanden geleden werd de maximumstraf voor slagen en verwondingen ten opzichte van personen in een publieke functie al verzwaard. Opnieuw een strafverzwaring was vandaag dan ook niet aan de orde, wel dat een veroordeling snel volgt op het misdrijf.

In het kader van de justitiehervorming maakte minister van Justitie Annemie Turtelboom 2,7 miljoen euro vrij voor de oprichting van 12 snelrechtbanken, een in elk nieuw gerechtelijk arrondissement. In een aantal arrondissementen ging de nieuwe snelrechtbank ondertussen van start. In de anderen zal dit de komende maanden gebeuren, waardoor rechters gemiddeld binnen de 2 maanden een vonnis ten gronde kunnen uitspreken en de straf snel kan volgen.

2. Reële bestraffing en uitvoering van de straf

Via werkstraffen, probatie en elektronisch toezicht, worden alle straffen van meer dan zes maanden uitgevoerd. En dit voor het eerst sinds jaren. Vanuit de politie wordt gevraagd dat daders worden gestraft via werkstraffen die de dader iets bijbrengen, door hen onder andere te confronteren met de potentiële gevolgen van hun daden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wierf extra personeel aan om te zorgen dat alle werkstraffen worden uitgevoerd. Ook het aanbod aan werkstraffen, waar vroeger vaak het schoentje knelde, werd aangepakt en uitgebreid, waardoor vandaag alle wachtlijsten zijn weggewerkt, en de werkstraf terug een efficiënte strafuitvoeringsvorm is.

Tot slot werkt ook het elektronisch toezicht vandaag terug efficiënt, zijn de historische wachtlijsten weggwerkt, waardoor daders gemiddeld binnen de drie weken nadat ze zich hebben aangemeld aan de gevangenis, een enkelband geplaatst krijgen.

3. Betere registratie

Zoals bij alles is meten gelijk aan weten. Ook in het geval van agressie tegen de politie. Daarom wordt een oproep gedaan aan de agenten om alle beledigingen en gevallen van smaad ernstig te nemen en aan te geven, ook al gaat het om kleine feiten. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom is dit een vorm van zelfrespect en draagt het ertoe bij perfect in kaart te brengen wie zich aan welke misdrijven vergrijpt.

4. Geweldsprotocol

Tot slot heeft minister Turtelboom een geweldsprotocol opgesteld tussen politie en justitie, met daarin een stappenplan dat bepaalt welke etappes worden doorlopen na elke geweldssituatie, met duidelijke taken voor iedere betrokken actor en waarbij de verschillende schakels in de strafrechtsketen beter op elkaar aansluiten zodat een gecoördineerd optreden, bescherming en vervolging mogelijk wordt.

Natuurlijk zal justitie dit in alle onafhankelijkheid kunnen blijven doen, rekening houden met de specifieke situatie. Maar het protocol moet ervoor zorgen dat een consequent en gezamenlijk beleid wordt gevoerd door zowel politie als justitie.

Minister Turtelboom zal dit protocol in een ministeriële omzendbrief gieten en het College van Procureurs-Generaal de opdracht geven een COL uit te werken.

 

voor info zie website : www.verkeerskunde.be

Persbericht: incidenten HOUTHALEN-HELCHTEREN


De Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) is meer dan ooit bezorgd over het geweld tegen leden van de politie in de uitoefening van hun taken. Incidenten zoals in HOUTHALEN - HELCHTEREN met dramatische gevolgen voor de laf aangevallen collega's zijn onaanvaardbaar en vereisen een snelle en krachtige reactie van de rechterlijke overheden. Zoniet zullen deze acties steeds heviger vormen aannemen en het verzet tegen politiemensen aanmoedigen.

Het is vervolgens belangrijk om de bevindingen en de conclusies van de vier werkgroepen, die belast waren met het analyseren en het remediëren aan het geweld tegen de politie, snel uit te voeren zoals was opgezet door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

De VCLP herinnert eraan dat ze aan deze werkgroepen actief heeft deelgenomen en ze, net als de vakbonden, wacht op antwoorden. Ze nodigt de korpschefs uit om de meest passende steun voor gewonde werknemers te evalueren en wenst de gewonde medewerkers oprecht een spoedig en algeheel herstel toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT  24 oktober 2012

Verkeersveiligheid: een blik op de doelstelling 2020

 

http://bivv.be/nl/pers/persberichten

Klik hieronder voor meer info :

Studiedag op 27-11-2012 te Lessines

 

Oproep voor kandidaturen voor de deelname

aan de selectie- en deliberatiecommissies

in het kader van de aanwerving, de selectie en de opleiding

van de leden van het operationeel kader

 

meer info : met uw login bij downloads > VCLP 2012

 

Astrid User Days

Politie Boraine- ZP 5327 : Journée * Police et vous* op 5 mei 2012

zie ook website op : http://www.policeboraine.be/

 

Police et vous

Vorige12Volgende