Ook al kennen de leidinggevenden bij de politie de Vaste Commissie van de Lokale Politie goed, geldt dit niet voor alle medewerkers en zeker niet voor de burgers; ze weten niets van onze structuur. De hierna volgende inleiding is dus noodzakelijk.

 

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is het enig wettelijk representatief orgaan op federaal niveau van en voor de lokale politiediensten. Zoals elke lokale korpschef zijn of haar korps vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de VCLP op ambtelijk niveau de 193 politiezones in België. Zij is geen syndicale of corporatistische vereniging en verdedigt geen individuele belangen. De VCLP is evenmin een ombudsdienst of klachtendienst. Zij verstrekt wel beleidsadviezen aan politieke en gerechtelijke overheden en staat in voor het nauw overleg op het hoogste niveau met de federale politie, die andere component van de Belgische geïntegreerde politie.

De Vaste Commissie telt, naast een aantal waarnemers, 16 korpschefs van de lokale politie, netjes verdeeld volgens de taalrol, de gewesten, de provincies en de categorie van de Politiezones. Deze werden gekozen door hun 179 collega’s. Noch de wettelijkheid, noch de representativiteit van de VCLP lijden dus onder kritiek.

De website is het onmisbare eigentijds communicatiemiddel tussen de VCLP, haar secretariaat en de leidinggevenden van alle lokale politiekorpsen. Beleidsinformatie, adviezen en standpunten moeten snel uitgewisseld kunnen worden. Om nog meer tegemoet te komen aan de informatiebehoeften en de opvolging van de werken van de VCLP nog sneller te verzekeren, zal een samenvatting van de notulen van de maandelijkse vergadering te raadplegen zijn een week na het houden ervan. De gedetailleerde notulen zullen nadien verstrekt worden.

Bepaalde aspecten vereisen een relatieve discretie of hebben een vertrouwelijk karakter; dit verklaart het waarom van de login en van het paswoord.

Dit instrument dat de bedoeling heeft om ons te leren kennen en om u te informeren is voor verbetering vatbaar, daar zijn wij ons van bewust en wij verbinden ons ertoe om dit te doen. Aarzel dus niet om ons uw verwachtingen, uw opmerkingen of suggesties mee te delen.

Hoogachtend,

Jean-Marie BRABANT
Korpschef van de Politiezone 5343 Montgomery
Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie