Persbericht BOB-eindejaarscampagne 2015

Meer dan ooit ondersteunt de Lokale Politie de BOB-eindejaarscampagne.

Ondanks de vele inspanningen van de politie, blijft het rijden onder invloed één van de   belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

Naast het kwantitatieve aspect zullen we in deze campagne bijzondere aandacht besteden aan kwalitatieve indicatoren.

In deze moeilijke evenwichtsoefening tussen kwaliteit en kwantiteit hebben we eerst een antwoord gezocht op de volgende vragen:

Kunnen we te veel controleren? Neen.

Kunnen we beter controleren? Ja.

In het kader van een excellente politiezorg en optimale bedrijfsvoering hebben wij ons gebaseerd op volgende objectieve maatstaven. Namelijk het percentage positieven tijdens de BOB-campagne 2014-2015 en het aantal verkeersongevallen met alcohol gedurende 2014. Deze 2 objectieven werden gekoppeld aan ons handhavingsbeleid van de vorige BOB-campagne, binnen de tijdsvakken weekdag/nacht en weekenddag/nacht.

Deze oefening leert ons dat de weekdag verantwoordelijk is voor 34,8% van de verkeersongevallen met alcohol, het grootste aandeel nota bene. Hieruit blijkt dat het organiseren van alcoholcontroles tijdens de weekdag wel degelijk nodig zijn. Misschien kan de 55,1% aan handhaving efficiënter verdeeld worden?

Het hoogste percentage 6,48% aan positieve bestuurders zijn in de loop van de weeknacht. Tijdens deze nachten gebeuren 15,5% van de verkeersongevallen met alcohol. Doch slechts 3,7% van onze alcoholcontroles vinden alsdan plaats.

Voor de weekdag zijn de cijfers van 21,4% aan handhaving, 22,6% verkeersongevallen met alcohol en slechts 1,82% positieve bestuurders meer in evenwicht.

In de weekendnacht worden 19,8% van onze alcoholcontroles georganiseerd, voor 27,1% verkeersongevallen met alcohol en 4,58% aan positieven. In tegenstelling tot de vaak alarmerende berichtgeving is enige aanpassing wel nodig, maar niet problematisch.

Naast het kwalitatieve reiken we ook kwantitatieve aanbevelingen aan, namelijk de boodschap om meer gebruik te maken van pre-testen tijdens de reguliere werking en de absolute uitvoering van het principe botsen=blazen.

Het principe van stoppen=blazen wordt als goede praktijk onder de aandacht gebracht.

Deze nieuwe analyse werd door de Vaste Commissie aan iedere korpschef gecommuniceerd, ondersteunend verzond de directie DRI van de federale politie de nodige data, tot op het niveau van elke politiezone. We zijn overtuigd dat maatwerk beter werkt.

Na de campagne voorzien we bijkomend de mogelijkheid van benchmarking voor de politiezones.

De Vaste Commissie wenst iedereen een vrolijk en verkeersveilig eindejaar.

Namens de Vaste Commissie van de Lokale Politie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook al kennen de leidinggevenden bij de politie de Vaste Commissie van de Lokale Politie goed, geldt dit niet voor alle medewerkers en zeker niet voor de burgers; ze weten niets van onze structuur. De hierna volgende inleiding is dus noodzakelijk.

 

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is het enig wettelijk representatief orgaan op federaal niveau van en voor de lokale politiediensten. Zoals elke lokale korpschef zijn of haar korps vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de VCLP op ambtelijk niveau de 193 politiezones in België. Zij is geen syndicale of corporatistische vereniging en verdedigt geen individuele belangen. De VCLP is evenmin een ombudsdienst of klachtendienst. Zij verstrekt wel beleidsadviezen aan politieke en gerechtelijke overheden en staat in voor het nauw overleg op het hoogste niveau met de federale politie, die andere component van de Belgische geïntegreerde politie.

De Vaste Commissie telt, naast een aantal waarnemers, 16 korpschefs van de lokale politie, netjes verdeeld volgens de taalrol, de gewesten, de provincies en de categorie van de Politiezones. Deze werden gekozen door hun 179 collega’s. Noch de wettelijkheid, noch de representativiteit van de VCLP lijden dus onder kritiek.

De website is het onmisbare eigentijds communicatiemiddel tussen de VCLP, haar secretariaat en de leidinggevenden van alle lokale politiekorpsen. Beleidsinformatie, adviezen en standpunten moeten snel uitgewisseld kunnen worden. Om nog meer tegemoet te komen aan de informatiebehoeften en de opvolging van de werken van de VCLP nog sneller te verzekeren, zal een samenvatting van de notulen van de maandelijkse vergadering te raadplegen zijn een week na het houden ervan. De gedetailleerde notulen zullen nadien verstrekt worden.

Bepaalde aspecten vereisen een relatieve discretie of hebben een vertrouwelijk karakter; dit verklaart het waarom van de login en van het paswoord.

Dit instrument dat de bedoeling heeft om ons te leren kennen en om u te informeren is voor verbetering vatbaar, daar zijn wij ons van bewust en wij verbinden ons ertoe om dit te doen. Aarzel dus niet om ons uw verwachtingen, uw opmerkingen of suggesties mee te delen.

Hoogachtend,

Jean-Marie BRABANT
Korpschef van de Politiezone 5343 Montgomery
Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie