Bestuursorganen

De zone wordt bestuurd door een politiecollege en een politieraad. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten.

De zones MidLim en Noordoost-Limburg werken sinds 2 mei 2017 geïntegreerd onder de naam Politie CARMA. Omdat de fusie nog niet officieel is, zijn er nog geen nieuwe politieraad en politiecollege samengesteld. Vermoedelijk zal dit begin 2018 gebeuren.

Politiecollege

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Het staat in voor de bestuurlijke, dagdagelijkse werking van de politiezone en behandelt dossiers in de volgende materies:

  • algemene bestuurszaken
  • vastleggen van data en dagordes van andere overlegorganen (politieraad, zonale veiligheidsraad, BOC, CPBW)
  • lopende personeelszaken (loopbaanonderbrekingen,...)
  • goedkeuring van gewone werkingskosten
  • gunningsbeslissingen

Het politiecollege komt minstens één keer per maand samen. Door omstandigheden kunnen extra bijeenkomsten gepland worden.

Politieraad

De politieraad is samengesteld uit de burgemeesters en politieraadsleden van de staden en de gemeenten van de politiezone. Het aantal politieraadsleden per stad/gemeente is gerelateerd aan de gemeentelijke dotatie.

Werking van de politieraad

Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

Documenten omtrent de politieraad (Agenda, Beslissingen, Notulen) kan je op deze pagina terugvinden.

Zonale Veiligheidsraad

Artikel 35 van de 'Wet op de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus' voorziet in de oprichting van een Zonale Veiligheidsraad die naar een systematisch overleg tussen de politieoverheden en politiediensten streeft. Deze raad pleegt overleg over de diverse (politionele) veiligheidsproblemen. Daarnaast staat de raad in voor de redactie van het Zonaal Veiligheidsplan, waarin de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgelegd worden.