Versoepeling maatregelen ziekte van Newcastle

Hen 111208 640

Sinds 1 september 2018 is het voor hobbykwekers mogelijk om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

Deze toelating wordt enkel gegeven wanneer aan volgende strikte voorwaarden is voldaan:

  1. De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet voorafgaand beschikken over een toelating van het Agentschap. De gegevens die vervat moeten zijn bij de aanvraag van de toelating, zijn opgenomen in artikel 53 van het KB van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren. Het document "aanvraag van een toelating" is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen
  2. Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de niet-commerciële verzameling dient individueel geïdentificeerd te zijn met een gesloten pootring. Deze pootringen moeten afkomstig zijn van erkende verenigingen zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden op de verzameling.
  3. Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste 9 maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Deze vaccinatie blijkt uit een verklaring van vaccinatie opgesteld door de dierenarts. Het document " vaccinatiebewijs" is beschikbaar op via http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen
  4. De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.
  5. De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register dient hij minstens vijf jaar te bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam en het adres evenals het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

Op dit ogenblik is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen

Ook is de verkoop van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling nog steeds verboden.

Meer info op http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/