Verkiezingen

Een advies van de raad van State stipuleerde dat de aanwijzing van de leden van de Vaste Commissie via echte verkiezingen diende plaats te vinden zoals in de zin van het art 91 van de wet op de geïntegreerde politie.

Groep I (*) Groep II (*) Groep III (*)
Vlaams Gewest 2 4 2
Waals Gewest 1 3 2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2

(*) De politiezones zijn onderverdeeld in categorieën in functie van het personeelsbestand
( Cat 1 = personeelsbestand <75 )
( Cat 2 = personeelbestand 75tot 149 - Cat3 = personeelbestand 150 tot 300 )
( Cat 4 = personeelbestand 300 tot 599 - Cat 5 = personeelbestand > 600 )

De bovenstaande verdeelsleutels worden gehanteerd om zowel een geografische spreiding als een brede vertegenwoordiging van alle types korpsen te bekomen.
Het kiescollege van korpschef wordt eveneens via deze verdeelsleutel opgedeeld.

De FOD Binnenlandse zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, staat in voor de organisatie en tellen van de stemming. Het resultaat wordt door hen overgemaakt aan het secretariaat van de VCLP.
Uit praktisch oogpunt werd voorzien dat bij de verhindering van een korpschef, deze zich laat vervangen door de volgende batig gerangschikte kandidaat die zich op de kieslijst van dezelfde groep bevindt.
Bij ontstentenis hiervan, kan hij zich laten vervangen door een officier van zijn eigen korps die evenwel niet stemgerechtigd is.

Mandaat Korpschef lid

De effectieve leden worden verkozen voor een termijn dat samenvalt met de verdere duur van hun mandaat als korpschef. Het lidmaatschap van de Commissie wordt niet van rechtswege hernieuwd bij de hernieuwing, in voorkomende geval, van het mandaat als korpschef.

Het lid waarvan het mandaat van korpschef werd hernieuwd of waarbij het mandaat om andere redenen vrijkomt, blijft evenwel in functie tot een nieuw lid is verkozen.