Algemene Vergadering van de Commissie

De algemene vergadering van de Commissie is als volgt samengesteld:

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. De algemene vergadering van de Commissie is als volgt samengesteld:

1° stemgerechtigde leden:

Achttien korpschefs van de lokale politie, kozen voor vier jaar, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 6.

2 ° waarnemers met raadgevende stem:

- de directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde;

- een lid van het Technisch en Administratief Secretariaat Binnenlandse Zaken;

- een lid van het Technisch en Administratief Secretariaat Justitie;

- de voorzitter van de Raad van burgemeesters of zijn afgevaardigde."

De Commissie kan, overeenkomstig haar huishoudelijk reglement, deskundigen vragen deel te nemen aan haar werkzaamheden. Deze deskundigen hebben geen stemrecht.

De vergaderingen van de Commissie worden gehouden in de lokalen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel.

De Voorzitter kan evenwel een andere plaats bepalen. De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar.