Perscommuniqué 14-01-2016

Di 06.12.2016 - 9:59

Op 14.01.2016 vond een algemene leden vergadering van korpschefs van de lokale politiezones plaats gevolgd door een algemene vergadering van de Vaste Commissie.

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft de vergadering toegesproken en heeft de problemen die er bestonden tussen de VCLP enerzijds en de Federale Politie en de Minister anderzijds gehoord.

De Minister heeft een reeks engagementen voorgesteld en onderstreepte het belang van de Vaste Commissie als adviesorgaan.

Lees meer →

Verkeersveiligheid - zomer BOB campagne. meer testen, minder positieven

Ma 26.09.2016 - 16:20

Van alle zomer-BOB-campagnes is de voorbije editie van 3 juni tot en met 29 augustus, één van de meest succesvolle geweest. Ook al heeft de politie momenteel de handen vol met het verzekeren van de algemene veiligheid, toch blijft verkeer een topprioriteit.

Als jaarlijks 750 mensen het leven laten en duizenden zwaar gewond raken, dan is het niet meer dan normaal dat ook op verkeersveiligheid hoog ingezet wordt. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste ongevalsfactoren, daarom verleent de geïntegreerde politie jaar na jaar zijn volle medewerking aan de BOB-campagnes. Tijdens de voorbije zomer werden 313 041 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. 3,1% van hen werd hierbij betrapt.
Nog nooit werden tijdens een zomer-BOB-campagne zo veel bestuurders gecontroleerd. Tegenover vorig jaar is er stijging van bijna 5% van het aantal controles. In 2011 controleerden onze lokale en federale politiediensten 'slechts' 171 000 bestuurders.
Ook het aantal bestuurders dat toch onder invloed rijdt, daalt jaar na jaar. In 2011 was dat nog 5,1% van de gecontroleerde bestuurders, vorig jaar 3,5%.

In de evolutie zien we duidelijk een tendens dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren die gepaard gaan bij het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Anderzijds zien we ook dat hoe meer controles er uitgevoerd worden, hoe minder mensen betrapt worden. Wanneer de pakkans vergroot, zullen bestuurders twee maal nadenken vooraleer ze achter het stuur kruipen met een glaasje te veel op. Toch is er nog werk aan de winkel. De geïntegreerde politie controleert heus niet alleen tijdens de twee grote campagnemomenten in de zomer en in de winter. Vooral de winter-BOB-campagne - die ondertussen al 20 jaar loopt - geniet veel naambekendheid, wat mogelijks verklaart waarom onze diensten in de eindejaarsperiode nog minder bestuurders onder invloed betrappen. Tijdens de vorige campagne liep 2,5% van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp.

Mensen moeten zich er te allen tijde bewust van zijn dat ze op elk ogenblik, BOB- of geen BOB-campagne, gecontroleerd kunnen worden op rijden onder invloed.​

Persbericht 10-08-2016

Ma 26.09.2016 - 16:18

Persbericht 10-08-2016

wo 10/08/2016 - 12:47

In het verlengde van de bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad van vorige zondag 7 augustus 2016 die volgde op de aanslag in Charleroi hebben twee crisisvergaderingen plaats gehad waaraan deelgenomen werd door:

Het cabinet Binnenlandse Zaken, het Federaal Parket, Ocad, de Sats Binnenlandse Zaken en Justitie, de federale politie, de Vaste Commissie van de lokale politie.

De vakbonden tijdens de tweede vergadering.

De vergadering begon met een gedachte voor de twee collega's die zwaargewond werden tijdens de aanslag voor het commissariaat van Charleroi op zaterdag 6 augustus 2016.

Algemeen dient gesteld dat:

-één van de eerste taken van de politie is en blijft het instaan voor de veiligheid van de burger.

-hierbij dient er ook over gewaakt dat de politiemensen in de meest veilige omstandigheden hun taak kunnen uitvoeren.

-de politie maakt deel uit van de bevolking en dient er als dusdanig mee vereenzelvigd te worden. De risico's zijn de zelfde.

Tijdens de vergaderingen werden alle reeds genomen maatregelen overlopen, geëvalueerd en bevestigd, anderen werden afgesproken.

1) de algemene richtlijnen die reeds uitgevaardigd werden blijven dus behouden

(ondermeer het dragen van de kogelwerende vest, de mogelijkheid om het wapen te dragen tijdens het woon-werkverkeer, het woon-werkverkeer in burgerkledij...)

2) er werden een aantal bijkomende concrete afspraken gedaan:

2.a. het dossier rond de bewapening van de politieagenten wordt geactiveerd.

De geïntegreerde politie zal kunnen starten met de opleiding van desbetreffende agenten zodat de effecten onmiddellijk in werking kunnen treden vanaf het moment dat het KB in werking zal treden na advies van de Raad van State. (dit advies wordt verwacht uiterlijk voor 9 september 2016 en is noodzakelijk in een zo belangrijke materie).

2.b. de collectieve bewapening wordt herbekeken. Er zal aan alle werkgroepen gevraagd worden om hun werkzaamheden met spoed af te ronden en hun bevindingen over te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken zodat rond de jaarwisseling de nodige aanpassingen kunnen gebeuren

(het gaat ondermeer over de soort munitie (performanter) die kan gebruikt worden, de less-leathal weapons (het eindrapport wordt voorgesteld op een volgende plenaire vergadering) enz...)

Er zal in 2016 de mogelijkheid geboden worden om een markt op te starten waardoor de politie toegang krijgt tot meerdere collectieve wapens met aangepaste munitie.

2.c. de Minister van Binnenlandse Zaken kan een aantal collectieve maatregelen uitvaardigen ter ondersteuning en als richtlijn indien nodig.

( betreft ondermeer de manier waarop een politiegebouw dient beveiligd te worden. (Momenteel bestaat er een KB over politiegebouwen die 's nachts niet bemand worden), een eventuele toelating om het dienstwapen permanent te dragen zoals reeds het geval was in de jaren tachtig enz.)

Een werkgroep infrastructuur die de minimumnormen zal bepalen waaraan een commissariaat (en onthaal) moet voldoen, wordt opgestart.

2.d. Elke zone van de lokale politie en de federale politie maken hun eigen risicoanalyse (1) en nemen de maatregelen die passen bij hun specifieke situatie voor de beveiliging van hun commissariaten en de veiligheid van hun personeelsleden tijdens de uitoefening van hun operationele opdracht (zowel wat de geografische ligging betreft, de specifieke situatie als enig ander element dat de specificiteit van de situatie bepaalt)

Elkeen toetst risicoanalyse en de er aan gekoppelde maatregelen af met zijn vakbondsvertegenwoordigers in een BOC.

Er dient aandacht besteed aan de communicatie naar het personeel.

(1) De rol van het Ocad blijft primordiaal. Het Ocad is het enige orgaan in ons land dat beschikt over alle elementen van alle bevriende diensten uit binnen en buitenland die toelaten een dreigingsanalyse te maken.

Het is echter nooit de bedoeling geweest om aan het dreigingsniveau automatisch maatregelen te koppelen.

De noodzakelijke dreigingsanalyse is een element dat in een risicoanalyse dient opgenomen te worden en aangevuld met ondermeer de specifieke lokale omstandigheden. Het opdelen van de "maatregelen" in niveau's als 3 en 2+ is dus uit den boze. Deze categorieën dienen geherdefinieerd en de strikte methodiek van het Ocad dient gerespecteerd voor het bepalen van de dreiging. (trouwens 2 "+" bestaat niet).

De middelen:

De financieringsmechganismen dienen herzien.

Vakbonden:

Evaluatie in HOC (Hoger OverlegComité) voor het einde van het jaar.

Voor de Vaste Commissie van de Lokale Politie