Verleden en toekomst

Mira Korpsfeest 2013 (100)

Politiezone MIRA kwam tot stand door fusie van 9 voormalige korpsen van gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten. Ondermeer het samensmelten van die uiteenlopende 'culturen' en de coördinatie van het werk over verspreide locaties en diensten heen noopten tot de keuze van een bruikbaar managementmodel.

na verschillende hervormingen en bijsturingen beschikt de zone thans over een zeer recent aangepaste organisatiestructuur

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het besef dat het korps als één van de schakels in de keten van het veiligheidsgebeuren niet anders kan dan intensief samen te werken met andere partners, alsook de plicht om te streven naar een (intern) gezonde 'onderneming'!

Lees meer →

Visie, missie, waarden

Zoals elke politiezone in dit land heeft ook de zone MIRA een visie, missie en waarden.

  • De visie is het toekomstbeeld dat de zone heeft. Over hoe ze wil functioneren om het doel, de missie te bereiken.
  • De missie is de opdracht, de bestaanreden van de zone.
  • De waarden en de normen zijn elemantaire basisregels die deel uitmaken van de cultuur van de zone.

De beginletters van de waarden en normen van de zone MIRA vormen samen het woord 'schakel'. Daarmee wil de zone duidelijk maken dat ze zich opstelt als één van de schakels in het lbeleid op vlak van veiligheid.

De slogan van de zone is dan ook : ZONE MIRA: SCHAKEL(T) NAAR VEILIGHEID.

Lees meer →

Beleid

College 2

De Korpschef staat in voor de organisatie en dagelijkse leiding van zijn korps. daartoe beschikt hij over een dienst beleidsondersteuning en zijn directiecomité.
Het democratisch toezicht op de werking en het beleid is de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

Lees meer →

Politiecollege en Politieraad

Politieraad

De democratisch verkozen verantwoordelijken houden toezicht op de werking en het beleid van de zone.

Lees meer →

Zonaal veiligheidsplan en jaarverslag

Om de 4 jaar maakt de zone een zonaal veiligheidsplan op dat geënt is op het nationaal veiligheidsplan maar verfijnd is met lokale en plaatselijke aandachtspunten. Aan de hand van objectieve gegevens verkregen via verschillende bronnen, wordt het beleid van de zone voor de komende vier jaar uitgeschreven.

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.

Lees meer →

Organisatiestructuur

De politiezone MIRA is een levende organisatie die meegroeit met de veranderingen in de maatschappij. de organisatie kende dan ook een aantal bijsturingen en verfijningen sinds haar ontstaan in 2002.

De laatste herstructuring is er gekomen naar aanleiding van de 'optimalisatie' van het korps. Met het EFQM model voor ogen werden het personeel en de middellen die voor een optimale werking samen horen ook samen geplaatst.

De ingebruikname van een nieuwe site te Waregem en het verlaten van een bestaande site te Zwevegem waren een uitgelezen kans om alle operationale diensten samen te plaatsen (Interventie, Recherche, Wijk) in de kantoren in het pand te Waregem.
De administratieve en ondersteunende diensten (Stafdiensten, Adminsitratie, logistiek, ICT ...) vonden een plaats in de nieuwe site 'De kabeljauw' te Waregem.

In elke gemeente van de zone is er voortaan ook een 'lokale politiepost' met een ruimere autonomie. Een dergelijke 'politiepost' is méér dan een 'wijkkantoor' en is gericht op het snel en adequaat oplossen van zeer lokale problemen. (vb verkeer, overlast, ...)

De definitieve inplaatststelling van de laatste herstructurering dateert van maart 2015.

Lees meer →

Geografisch

Kaart zone

De politiezone MIRA is een meergemeentezone, gelegen in het uiterste zuiden van de provincie West-Vlaanderen, grenzend aan de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen en nabij de Franse grens. Op een uitgestrekte oppervlakte van 181 km² zijn 21 deelgemeentes en 27 woonkernen terug te vinden. In vogelvlucht bedraagt de maximale afstand noord-zuid bijna 22 kilometer, in oost-west richting bijna 15 kilometer.

Lees meer →

Materiaal en uitrusting

De zone beschikt over heel wat voertuigen, meubilair, allerhande wermiddelen. Hier ziet u een kort overzicht

Lees meer →

Cijfers Personeel

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 legde de minimumformatie vast van de zone MIRA. De minimumnormen voor de zone mira werden vastgelegd op:

  • 123 operationele personeelsleden
  • 10 burgerpersoneelsleden.

Organiek werd het aantal operationele personeelsleden opgetrokken tot 125.
Hieronder vindt u een overzicht van het organiek aantal voorziene personeelsleden en het effectief aantal aanwezige personeelsleden op 31/12/2007. Eind 2007 telde de zone mira 126 operationele persoonsleden en 19 burgerpersoneelsleden

Lees meer →