Het zorgteam richt zich tot gezinnen en families met problemen van allerlei aard. Hierbij richten wij ons in het bijzonder in de opvang en begeleiding van slachtoffers. Alsook hebben wij aandacht voor jongeren/kinderen die strafbare feiten plegen of hiervan het slachtoffer werden. Wij houden ten allen tijde rekening met uw noden en vragen. 

Gezins en familiale problemen - dit kan zeer ruim geïnterpreteerd worden. De problematieken gaan over sociale, psychische tot strafbare feiten binnen het gezin/familie. Wij bieden u een luisterend oor en naargelang de feiten trachten wij, samen met u tot een oplossing te komen . Dit  kan door bijvoorbeeld te bemiddelen, proces-verbaal op te stellen, opvang te zoeken, door te verwijzen naar een gespecialiseerde dienst, ... .

Slachtofferbejegening - is gericht op de eerste opvang van slachtoffers na een traumatische gebeurtenis (o.a. verkeersongevallen met dodelijke afloop, zelfdoding, zedenfeiten…), en verwijst gericht door naar externe partners binnen de hulpverlening.

          Dienst politionele slachtofferbejegening (DPS):

          050 231 836

Deze dienst is toevertrouwd aan een burgermedewerkster met opleiding bachelor in de psychologie. Zij voorziet  een gespecialiseerde opvang als u             slachtoffer wordt van een traumatische gebeurtenis. Tevens benadert zij u vanuit een sociaal - psychische invalshoek als er zich problemen binnen           uw gezin/familie voordoen.

De dienst politionele slachtofferbejegening zorgt in samenwerking met andere politiezones voor een permanentiesysteem (24/24u). Hierdoor wordt  u           als slachtoffer, nabestaande ten allen tijde opgevangen na een traumatische gebeurtenis.

          Dienst Jeugd & Gezin (DJG):

          050 231 839

De dienst Jeugd & Gezin is werkzaam binnen het zorgteam van de Lokale Politie Kouter. De dienst richt zich vooral in 2° lijn op intra-familiaal geweld (           geweld binnen de familie), extra-familiale kindermishandeling (gepleegd door derden buiten de familie) en jeugdbescherming in het algemeen.
De dienst Jeugd & Gezin werkt nauw samen met de dienst politionele slachtofferbejegening, legt contacten met het Parket meer bepaald afdeling jeugd           en gezin en werkt samen met alle diensten binnen de lokale politie Kouter binnen deze problematiek.

          De dienst Jeugd & Gezin:

  • geeft bijstand in verhoren van kinderen en volwassen die het slachtoffer werden van een ernstig gewelddelict en dit eventueel audio-visueel dit conform de wettelijke onderrichtingen.
  • doet onderzoeken naar kindermishandeling, verontrustende situatie en de als misdrijf omschreven feiten gepleegd door minderjarigen.
  • onderzoeken op vraag van de Parketmagistraat op het domein van de jeugdbescherming.
  • hercontactname met slachtoffers van intra-familiaal geweld.
  • het doorverwijzen van slachtoffers naar gespecialiseerde diensten.
  • neemt de dossiers binnen intra-familiaal geweld en extra-familiale kindermishandeling in beheer.