De functie Interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
Deze functie wordt op permanente wijze binnen elke politiezone georganiseerd, rekening houdend met de frequentie en de aard van de oproepen, en inzonderheid de ernst en de dringendheid van het gevraagde optreden.

Richtinggevend omvat de interventiepolitie volgende taken:

  • Het noodteam wordt samengesteld uit 'polyvalente' politiefunctionarissen die politionele hulp bieden bij elk verzoek, waarbij een interventie ter plaatse als noodzakelijk wordt beschouwd. Elke interventie is onderbouwd door opvang, afhandeling, doorverwijzing en eventuele nazorg. De toepassing van de primaire processen getuigen van kwaliteit en personalisering.
  • het uitvoeren van volgende activiteiten:
    • Basispolitietaken zoals het uitvoeren van fenomeensgerichte patrouilles en toezichtsdiensten, die in tijd en ruimte worden begrensd.
    • Gerichte acties binnen het raam van het lokaal veiligheidsbeleid, voorzien in het zonaal veiligheidsplan.
    • Opdrachten van federale aard.

De politiezone Kouter is verdeeld in 2 interventiezones.