C. Permekelaan 8
8490 Jabbeke

  • Telefoon: 050 23 18 30
  • Fax: 050 23 18 59
  • E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots. Om het te zien heeft u JavaScript nodig.

Hoofdcommissaris Depovere Kris

Korpschef Kris Depovere staat aan het hoofd van de Lokale Politie Kouter. Het ambt betreft een mandaat verleend door de Koning voor een periode van vijf jaar, met mogelijkheid tot éénmalige vernieuwing. De korpschef staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van taken binnen het lokaal korps. Hij is tevens verantwoordelijk voor het beheer van dit korps. Deze verplichtingen lenen ertoe dat het lokaal politiekorps een aantal minimale functies garandeert aan de bevolking, zoals het onthaal, de wijkwerking, het opsporingsonderzoek, de interventie-afhandeling, de slachtofferbejegening en de handhaving van de openbare orde.

Benevens deze opdrachten van lokale aard, dient het korps tevens opdrachten uit te voeren van federale aard (vb. handhaving en herstel van de openbare orde in een andere zone). De korpschef organiseert zijn korps volgens de gangbare organisatiemethodes. Binnen de Lokale Politie Kouter is optie genomen naar het INK-managementsmodel. De organisatie van het korps, met als finaliteit een verbeterde dienstverlening, is geschoeid op de principes van de community oriented policing of de gemeenschapsgerichte politiezorg.

In zijn functie staat hij onder het gezag van het politiecollege. Dit college, samengesteld uit de burgemeesters van alle gemeenten/steden van de meergemeentezone, bepaalt het lokaal te voeren veiligheidsbeleid. Hiertoe dient de korpschef geregeld het Politiecollege in te lichten nopens alles wat de werking van het korps aangaat. De korpschef treedt als het ware op als een technisch adviseur ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken. De korpschef maakt in diezelfde hoedanigheid tevens deel uit van de Politieraad. Noch in het Politiecollege, noch in de Politieraad is de korpschef stemgerechtigd. Concreet betekent dit dat de korpschef deelneemt aan de debatten doch niet aan de beslissingen. Als hoofd van de lokale politie maakt de korpschef van rechtswege deel uit van de Zonale Veiligheidsraad. Deze raad, samengesteld uit de leden van het Politiecollege, de Procureur des Konings, de directeur-coördinator, vertegenwoordiger van de federale politie, bepaalt het lokaal veiligheidsbeleid. De korpschef staat in voor de uitvoering van de beslissingen. Hij is tevens verantwoording verschuldigd aan deze raad.

De korpschef oefent de scharnierfunctie uit tussen het beleid bepaald door Politiecollege, Politieraad en Zonale Veiligheidsraad enerzijds en de uitvoering op het terrein door de politiefunctionaris anderzijds.