DE POLITIERAAD GAAT DOOR OP 18 DECEMBER 2014 OM 19.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

       Openbare zitting

 

  1. Kennisgeving ontslag mevr. Pascale Baert
  2. Aanstelling en eedaflegging van de heer Johny Van Hollebeke als politieraadslid namens de stad Tielt
  3. Kennisgeving ontslag de heer Birger De Coninck
  4. Aanstelling en eedaflegging van de heer Patrick Wauters als politieraadslid in opvolging van de heer Birger De Coninck
  5. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad d.d. 15 oktober 2014
  6. Begrotingswijziging 2014 - mededeling goedkeuring specifiek bijzonder toezicht
  7. Vaststellen begroting 2015
  8. Aanvraag steun federale politie – detachering van 1 hoofdinspecteur of bij ontstentenis 1 inspecteur
  9. Aanvraag steun federale politie – detachering van een inspecteur

 

 icon Toelichtende nota 18 december 2014

   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Pittem Tieltstraat 202 21
Ruiselede Ringlaan 261 53
Tielt Deinsesteenweg 336 60
  Kasteelstraat 211 51
  Marialoopsestwg 584 74
   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Pittem Brugsesteenweg 334 37
  Egemstraat 207 74
Ruiselede Ringlaan 241 44
Tielt Felix D'Hoopstraat 131 30
  Kasteelstraat 620 185
  Wakkensesteenweg 319 37

Steeds meer bestuurders parkeren hun voertuig binnen de woonwijken met de wielen op het voetpad. Omdat parkeren op het voetpad niet toegelaten is zullen de politiediensten hierop strenger toezien. Na een preventieve fase waarin de overtreders zullen worden gewaarschuwd zal er in de repressieve fase onverbiddelijk worden geverbaliseerd.

 trottoir

Bestuurders van geparkeerde voertuigen die een hinder vormen voor andere weggebruikers zullen niet worden gewaarschuwd maar onmiddellijk geverbaliseerd.

In de nacht van 5 op 6 december nam de Politiezone Regio Tielt deel aan de verkeersveilige nacht. Er werden controles uitgevoerd verspreid over het grondgebied van de zone en hierbij werden 161 bestuurders onderworpen aan een ademtest.  
Voor 4 van hen leverde dit een resultaat A op met een inhouding van het rijbewijs van 3 uur tot gevolg.  6 bestuurders legden een positieve ademtest af waarvan 5 een inhouding kregen voor de duur van 6 uur en van 1 bestuurder werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.  Deze laatste reed ook nog een knipperlicht van de Politie aan.

Er werd tevens proces-verbaal opgesteld voor 11 andere inbreuken.  De provinciegouverneur Carl Decaluwé bracht samen met de voorzitter van het Politiecollege, Burgemeester Hendrik Verkest een bezoek aan het dispositief.