De politie is vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en na(ast)bestaanden mee kennis maken. De rol van de politie is echter niet onbeperkt. Binnen haar wettelijke en onmiddellijke opdrachten verleent de politie een eerste en praktische bijstand. Zij staat in voor een correct en respectvol onthaal, verstrekt basisinformatie, stelt een proces-verbaal op indien nodig  en verwijst vervolgens naar gespecialiseerde diensten.
Het is daarom belangrijk dat elk personeelslid dat in contact komt met slachtoffers beschikt over de nodige beroepsbekwaamheden die evenwel niet van therapeutische/gespecialiseerde aard zijn.

Binnen de politiezone Het Houtsche werd in 2006 het zorgteam opgericht wat onder meer opdrachten heeft inzake slachtofferbejegening.
Daarnaast staat het zorgteam enerzijds  in voor de sensibilisering en permanente vorming van personeelsleden inzake politionele slachtofferbejegening en anderzijds voor het bieden van gespecialiseerde slachtofferbejeging (slachtofferbejegenaar), zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen inzake slachtofferbejegening van elk individueel personeelslid.

De zone beschikt over 8 medewerkers die op vrijwillige basis de taak van slachtofferbejegenaar op zich nemen. Eén daarvan is de politieassistente die als gespecialiseerd medewerker de coördinatie van het zorgteam en daarbinnen de slachtofferbejegening op zich neemt. De 7 andere medewerkers betreffen politie-inspecteurs die functioneren in de interventie of wijkwerking, doch daarnaast een extra opleiding hebben genoten inzake het omgaan met slachtoffers.

Bij zaken van ernstig slachtofferschap kan 24u/24u en 7d/7d beroep gedaan worden op een slachtofferbejegenaar. Een permanentie met beurtrol wordt door hen verzekerd. De slachtofferbejegenaar wordt opgeroepen via het personeel dat ter plaatse de vaststellingen doet, en treedt op mits akkoord van de officier van bestuurlijke politie.

De slachtofferbejegenaar is er volledig voor  het slachtoffer of na(ast)bestaanden waardoor het ander personeel zich ten volle kan concentreren op de vaststellingen ter plaatse.
De slachtofferbejegenaars staan ook in voor een herbezoek van de slachtoffers indien daar nood toe bestaat.