Afbeelding m.b.t. GAS

Wat is dit?

 

Sinds 2009 is het Algemeen Politiereglement (APR) in voege op het grondgebied van de Politiezone Het Houtsche. Dit reglement is een soort samenvoeging van de vroegere politieverordeningen in de gemeenten Beernem, Zedelgem en Oostkamp. In dit Algemeen Politiereglement staan duidelijke regels waarmee de 3 gemeenten paal en perk wil stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken: nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai... Als u één van de regels uit het APR overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctioneringsambtenaar van de respectievelijke gemeente waar de inbreuk werd gepleegd, legt de administratieve geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig. Als overtreder hebt u altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kunt u beroep aantekenen.

Het Algemeen Politiereglement is recent herwerkt naar aanleiding van de nieuwe GAS-wet van 1 januari 2014. Deze nieuwe GAS-wet verplicht het aanduiden van een onafhankelijk bemiddelaar die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het aanbod van bemiddeling is verplicht naar minderjarigen toe.

Daarnaast werd ook een protocolakkoord aangegaan met het parket West-Vlaanderen voor bepaalde gemengde inbreuken.

 

Het herwerkte APR werd in de 3 gemeenteraden goedgekeurd, en is van toepassing vanaf 1 juli 2015:     

Klik op volgende link wanneer u het protocol wil downloaden, die van toepassing is in de hele politiezone:  icon Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken (276.16 kB)

Klik op volgende link wanneer u de bijlages bij het algemeen politiereglement wil downloaden, die van toepassing zijn in de hele politiezone: icon Bijlages gecoördineerd algemeen politiereglement (6.42 MB 2016-08-17 12:00:14)

 

Hoe werkt het?

 

Als de lokale politie Het Houtsche een overtreding van het GAS-reglement vaststelt, wordt een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan de sanctioneringsambtenaar. Deze verwittigt de overtreder per aangetekend schrijven (kennisgevingsbrief) met betrekking tot de vastgestelde overtreding. De overtreder beschikt over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de sanctioneringsambtenaar), wanneer deze mogelijkheid in de kennisgevingsbrief staat vermeld. Voor een dergelijke hoorzitting moet u vooraf een afspraak maken met de sanctioneringsambtenaar.

Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de sanctioneringsambtenaar een beslissing nemen. Hiervan wordt u opnieuw per aangetekende brief op de hoogte gebracht. Als een boete wordt opgelegd, zal de brief ook een overschrijvingsformulier bevatten. Tegen de beslissing van de ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat u als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen. Dit gebeurt op basis van een indirecte belasting op het verwijderen van sluikstorten of op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden.

 

Wat bij minderjarigen?

 

Bent u minderjarig en u overtreedt één van de regels uit het algemeen politiereglement, dan zal de sanctioneringsambtenaar u een bemiddelingsprocedure voorstellen. U bent vrij om hier al dan niet op in te gaan. De bemiddeling is gratis. Bij een bemiddeling wordt er met de overtreder (de 'dader') en de benadeelde (het ‘slachtoffer') gezocht naar een zinvolle manier om met de gevolgen van de veroorzaakte overlast om te gaan. Er wordt bekeken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Het herstel van schade kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het zelf opruimen van afval. Soms kan de schade financieel geregeld worden. Niet-materiële schade kan symbolisch vergoed worden met verontschuldigingen of een symbolische tegenprestatie. De bemiddelaar ondersteunt de partijen tijdens de bemiddeling en begeleidt hen in het zoeken naar een oplossing.

Is de bemiddeling geslaagd dan valt de administratieve geldboete weg. Lukt de bemiddeling niet, dan kan de sanctioneringsambtenaar een boete opleggen tot maximum 175 euro, nl. de helft van het maximum dat kan opgelegd worden aan een meerderjarige.