Het beheer en de leiding van het korps

Het directiecomité
De dagelijkse leiding van de politiezone berust bij de korpschef, bijgestaan door vier officieren en een adviseur. Er wordt tweewekelijks een overlegmoment gehouden, waarin de beleidszaken besproken worden.

De sleutelfiguren
Binnen onze zone beschikken wij over een intern overlegplatform, gevormd door 15 zgn. sleutelfiguren. Hierin is minstens één medewerker uit elke dienst vertegenwoordigd, aangevuld met de korpsleiding. Deze sleutelfiguren dragen mee het korps. Hun bijdrage is cruciaal voor de goede werking van de organisatie.

Het politie- en personeelssecretariaat

Het politie- en personeelssecretariaat is samengesteld uit vier personen. Het is het administratieve hart van de organisatie, zowel voor personeelsaangelegenheden, als voor de niet-operationele administratie en het secretariaatswerk van de korpschef.

.

Het lokaal informatiekruispunt

Het lokaal informatiekruispunt (LIK) vormt de schakel in de verwerking en de verspreiding van informatie, zowel lokaal als bovenlokaal.

Het LIK vervult een brede waaier aan taken, o.a.:

  • het beheer van gerechtelijke en bestuurlijke informatie.
  • de eindcontrole van processen-verbaal, de 'vatting' van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank.
  • de dringende signaleringen van gezochte personen, voorwerpen, voertuigen, nummerplaten,…
  • de analyse van de dagverslagen.

Het LIK in onze zone is samengesteld uit 2 hoofdinspecteurs, 1 inspecteur en 2 administratieve medewerkers.

De dienst ICT

De dienst ICT onderhoudt de telematicainfrastructuur en maakt deze beschikbaar voor de verschillende diensten. Zij beheren eveneens de interne netwerkverbindingen en zorgen ervoor dat de medewerkers toegang hebben tot de verschillende politiemodules, het intranet en de nationale databanken. Eén van de medewerkers binnen deze dienst staat bovendien in voor de dagelijkse verwerking van de ANPR-gegevens.

De dienst ICT is samengesteld uit 1 inspecteur en 1 ICT-consulent.

Logistieke dienst

De dienst Logistiek wordt bemand door 1 inspecteur, die instaat voor alle aankopen en herstellingen, het beheer van het voertuigenpark, en het onderhoud van de infrastuctuur.

Boekhouding & economaat

Het economaat wordt bemand door 1 boekhouder, die samen met de bijzonder rekenplichtige instaat voor het dagelijks financieel beheer van de politiezone.