Onze organisatie

33714529 841369742730775 4327868373279965184 o

Met meer dan 90 enthousiaste medewerkers streeft de politiezone Erpe-Mere/Lede dagelijks naar een optimale tevredenheid van de inwoners, de bezoekers van onze gemeenten en onze overheden.

Lees meer →

Activiteitenverslag

Act2015

In het activiteitenverslag kan U een opsomming terugvinden van wat zoal gebeurde binnen onze politiezone.

Lees meer →

Zonaal veiligheidsplan

ZVP

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioritei-ten voor de komende jaren vooropstelt.

Lees meer →

Interventiedienst

12615706 485521378315615 5662401587094866409 o

De interventiedienst van de politie beantwoordt, 24/24 en 7/7 alle oproepen tot dringende politiehulp. Deze functionaliteit bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.

Lees meer →

Buurtwerking en lokaal onthaal

Buurt

De dienst "buurt & onthaal" wordt in de zone gevormd door 2 hoofdinspecteurs, 10 buurtinspecteurs, 2 vaste onthaalmedewerkers en 1 administratief personeelslid.

Lees meer →

Verkeersdienst

Verkeer

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basis-functionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersin-breuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.

Lees meer →

Dienst maatschappelijke zorg

J&g

Deze dienst staat in voor o.a. de onderzoeken in het kader van gezinsproblematieken, voert alle gevraagde moraliteitsonderzoeken uit en heeft specifieke taken in het kader van slachtofferbejegening. Deze dienst onderhoudt bovendien contacten met hulp-verlenende instanties en neemt deel aan talrijke overlegstructuren.

Lees meer →

Lokale recherchedienst

LRD

Hun opdracht bestaat uit het voeren van gerechtelijke opsporingen en onderzoeken, die een grondige kennis in bepaalde domeinen of een inzet van een zekere duur vergen omwille van de omvang van het onderzoek.

Lees meer →

Administratieve en ondersteunende diensten

Dircom

Buiten de operationele diensten heeft onze zone uiteraard ook enkele adminitratieve en ondersteunende diensten die mee zorgen voor de goede werking binnen ons korps.

Lees meer →

Politieraad

De Politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van een gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Deze raad bestaat uit de leden van het Politiecollege en uit 17 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de twee gemeenten van de zone verkozen worden. Net als bij het Politiecollege, nemen de korpschef en de politiesecretaris ambtshalve deel aan de zittingen van de politieraad.
De politieraad is o.a. bevoegd voor het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, het goedkeuren van het zonale veiligheidsplan, enz.

Lees meer →