Korpschef

PolitieHDS02 Bijgesneden

Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris van politie Jürgen Dhaene. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

Lees meer →

Missie, visie en waarden

Onze maatschappij evolueert continu en wordt steeds complexer. Ook (on)veiligheid verandert mee. Burgers zijn mondiger, zijn op de hoogte van hun rechten en vragen naar verantwoording voor het politieoptreden.

Door al deze veranderingen worden steeds hogere en meer uiteenlopende eisen aan de politie gesteld. Elke politieorganisatie moet haar rol in deze veranderende maatschappij waarmaken. Daarom streven wij naar een 'lerende organisatie' waarbij we onze werking voortdurend evalueren om nog betere prestaties te leveren.

Om deze redenen hebben wij ter gelegenheid van een strategisch seminarie in 2011, de missie, visie, waarden én de strategische architectuur van de organisatie aangepast en verenigd in de 'Visie 2015'.

De filosofie die erachter schuilgaat is de volgende: samenwerken met partners leidt tot betere relaties en legt een stevige basis voor duurzame veiligheid. Ons doel bestaat erin alle belanghebbenden tevreden te stellen en zo een positief imago voor de organisatie te ontwikkelen.

De pijlers samenwerken, duurzaamheid, kwaliteit én tevredenheid vormen de rode draad waarop de organisatiestrategie steunt en bepalen de filosofie van onze organisatie.

Lees meer →

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Elke lokale politiedienst moet om de vier jaar een Zonaal Veiligheidsplan opstellen. Daarin staat beschreven welke opdrachten en doelstellingen voorrang krijgen en hoe de politie dit zal aanpakken. Ook de taakverdeling en de personeelsinzet worden erin opgenomen.

In 2013 werd gestart met de voorbereiding van de opmaak van het volgend Zonaal Veiligheidsplan, dat van 2014 tot 2017.

Lees meer →

Wijziging van het organogram en het organiek kader van de Lokale Politie Aalst

Krachtens artikel 44 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), behoort het tot de opdrachten van de korpschef om zijn korps op de best mogelijke manier te organiseren. Het hoeft geen betoog dat een goed doordachte organisatie van essentieel belang is voor de vlotte uitvoering van de politionele opdrachten. Ook voor de medewerkers zelf is het noodzakelijk om in een transparante en duidelijke organisatiestructuur te kunnen werken. De organisatie aan een grondig onderzoek onderwerpen met het oog op een ingrijpende organisatiewijziging, aangepast aan de eisen van een excellente organisatie anno 2016, is immers in een steeds veranderende maatschappij absoluut noodzakelijk. In lange tijd is geen dergelijk grondig onderzoek gebeurd, ondanks de gewijzigde maatschappelijke omkadering. Bovendien staat het politielandschap actueel onder verhoogde spanning door de recente dreiging, problematiek van de vluchtelingen, maatschappelijke evoluties op het vlak van de digitale en virtuele wereld, … zodat een zichzelf respecterende politieorganisatie zich in vraag moet stellen. In recente gemeenteraden, gemeenteraadscommissies, contacten met de leden van het college van burgemeester en schepenen en ter gelegenheid van andere contacten hebben verschillende bestuurlijke mandatarissen van de stad Aalst gevraagd of het niet opportuun is om een nieuwe formatie voor de Lokale Politie Aalst uit te werken. In de opdrachtbrief (2016-2020) van de korpschef werd ook aangegeven dat het opstellen van een nieuw organogram één van de doelstellingen is. De Lokale Politie Aalst wenst haar organisatie aan te passen. Door middel van drie werkgroepen die representatief werden samengesteld is men tot evenveel voorstellen gekomen waarbij de rode draad gelijklopend was. Het 'strategieteam plus' heeft ettelijke vergaderingen gewijd aan het harmoniseren en op één lijn brengen van de verschillende - niet altijd gelijklopende - ideeën. Tenslotte werden alle tekstgedeelten in een globaal concept samengebracht. Het resultaat van al dit denk- en doewerk ligt voor. Het is de bedoeling van deze nota inzake de organisatie van het politiekorps van de Lokale Politie Aalst om enerzijds aan de personeelsleden een betrouwbaar en transparant instrument ter beschikking te stellen inzake de structuur en de werking van het korps, en anderzijds aan onze stakeholders verantwoording af te leggen inzake de wijze waarop het management van de Lokale Politie Aalst zijn beleidsstrategie in concrete structuren poogt te vertalen. De wijziging van het organogram en het organiek kader werd voorafgaandelijk besproken in de Zonale Veiligheidsraad op 30 september 2016. De wijziging van het organogram en het organiek kader werd voorafgaandelijk besproken in een themazitting van het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2016. De wijziging van het organogram en het organiek kader werd voorafgaandelijk besproken in een Basis Overlegcomité Pol113 op 29 november 2016. De wijziging van het organogram en het organiek kader werd voorafgaandelijk besproken in een Verenigde Commissies op 8 december 2016.

Lees meer →

Privacy verklaring PZ Aalst

Lokale Politie Aalst, gevestigd aan 9300 Aalst - Beekveldstraat 29, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lokalepolitieaalst.be 9300 Aalst - Beekveldstraat 29 053732727

DPO Lokale Politie Aalst is de Functionaris Gegevensbescherming van Lokale Politie Aalst. Hij is te bereiken via pz.aalst.dpo@police.belgium.eu

Lees meer →

Jaarverslag 2018 in beeld

Rekenschap afleggen is een basisprincipe van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Onze overheden, de politieke mandatarissen, het parket, de federale politie, onze eigen medewerkers, de burger, de BIN netwerken, …. verwachten van een politieorganisatie openheid van communicatie en een eerlijk overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Het is dan ook maar normaal dat elk jaar de tijd wordt genomen om alles eens op te lijsten. De weerslag hiervan is opnieuw een lijvig document geworden met een gedetailleerde weergave van wat de Lokale Politie Aalst in 2018 heeft beleefd. Elk lid van de organisatie draagt een steentje bij tot de realisatie van dit werk, elk op hun eigen manier zodat dit jaarverslag uiteraard ook het jaarverslag is van elke medewerker.

Het Jaarverslag geldt als een soort naslagwerk waarin alles netjes is gebundeld en vervat in één geheel. Duurzaam ondernemen geldt ook voor de politie waardoor we geen papieren exemplaren meer voorzien. In de plaats daarvan kiezen we voor een digitale presentatie met een aantal kerncijfers die in een notendop de belangrijkste zaken weergeven.

Het volledige jaarverslag is terug te vinden via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=qZjd3BArY34&feature=youtu.be