Korpschef

Hoofdcommissaris Jürgen Dhaene

Beekveldstraat 29
9300 Aalst
  • Telefoon: 053 73 27 27

Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris van politie Jürgen Dhaene. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

Hiertoe kunnen de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen hem sommige van hun bevoegdheden delegeren. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de opdrachten met een federaal karakter en van de opvorderingen evenals van de toepassing van de normen bedoeld in de artikelen 141 en 142 WGP. Voor de uitoefening van zijn functie, kan de korpschef de in art. 104, 1° WGP, bedoelde hulp inroepen (art. 44 WGP). De korpschef is tevens belast met de voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd en woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college bij (art 29, 2de lid WGP). Het mandaat van de korpschef werd door de Koning op 6 juni 2011 verlengd voor de duur van vijf jaar.