Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

Deze diensten, zij het voor het publiek niet onmiddellijk zichtbaar, maar daarom niet minder noodzakelijk, verzorgen een interne en externe dienstverlening op diverse vlakken.

De dienst PLF omvat o.m. het beheer van de personeelszaken (samen met de personeelsdienst van de stad), het beheer van de financiën (samen met de financieel economische dienst van de stad), de logistieke ondersteuning (middelen en materialen, waaronder ook de informatica en het beheer van de gebouwen), het administratief en gerechtelijk secretariaat,……
Commissaris De Smet, veiligheidsofficier, is tevens hoofd van de voetbalcel en bij afwezigheid van de korpschef waarnemend korpschef.

Het gerechtelijk bureel regelt de stroom in- en uitgaande dossiers, voert kwaliteitscontrole (inhoudelijk, termijnbeheersing) uit op de uitgaande dossiers, zorgt voor de inbreng (= vatting) van de gegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) (de grote informatiebank waar alle politiediensten gegevens inputten maar ook uithalen), maakt deel uit van het grote gegevensnetwerk binnen de geïntegreerde politie.

Commissaris Van Avermaet, officier intern toezicht en diensthoofd van het functionele beheer, is tevens APO-officier (zie verder) van de PZ.

 

  


Benevens de twee commissarissen werken er op de dienst operationele ondersteuning vier, (indien nodig operationeel inzetbare) politiemensen (één hoofdinspecteur en drie inspecteurs) en vier administratieve medewerkers (calogpersoneel = niet-geuniformeerde leden van de politiedienst = burgers).
Binnen de grotere organisatie zijn er ook nog andere personeelsleden die als deeltaak (= secundair proces) een functie hebben die onder de dienst operationele ondersteuning valt (voorbeeld: beheer van de wapenuitrustingsstukken).


In de praktijk is de dienst min of meer opgesplitst in:

- de administratie "personeel"
- de administratie "gerechtelijk en verkeer"
- systeembeheer
- functioneel beheer.

De administratie "personeel en logistiek"

personeel-logistiekInzake personeelsbeheer werkt het secretariaat nauw samen met de personeelsdienst van de stad Lokeren en de nationale personeelsdienst van de geïntegreerde politiediensten (Lokale Politie en Federale Politie).
Verder staat deze dienst in voor de aankoop en het beheer van materialen en middelen, op uitzondering van de informatica- en radiomiddelen (voertuigen, uniformstukken, bureelmateriaal,….) en oefent tevens controle uit op de financiële middelen van de zone. 

 

 

De administratie "gerechtelijk en verkeer"

secretariaatInzake gerechtelijke administratie en alles wat dossiers verkeer aangaat werkt dit secretariaat nauw samen met de diensten van het parket van Dendermonde en uiteraard met de eigen interventiediensten en de verkeersdienst. Alle dossiers worden hier nagekeken, gedigitaliseerd opgeslagen en administratief afgewerkt waarna het definitief wordt verzonden naar het parket.

 

 

Het systeembeheer

Onze systeembeheerder, Dirk Roels is verantwoordelijk voor de goede werking van de informatica (installatie en onderhoud van hardware, installatie van software, beheer van servers, uitbouw en onderhoud van het intranetten en webmaster van o.a. deze website). In doublure kan hij het functioneel beheer overnemen. Er is ook een ondersteunende functie naar onze eindgebruikers toe en lokale recherche bij dossiers aangaande computercriminaliteit ism. het CCU (Computer Crime Unit) van de Federale Politie.
Op het vlak van ondersteuning geniet onze politiezone een externe support via het Service Centre van DST (telematicadiensten van de federale politie). Bovendien is er wederzijdse support met o.a de systeembeheerder van de PZ Berlare-Zele. Bij onbeschikbaarheid (ziekte, verlof,…) van de systeembeheerder van één van de twee zones neemt zijn collega van de andere zone diens taak over wanneer dit nodig zou blijken. Qua samenwerking op informaticagebied mag men in het gerechtelijk arrondissement van  Dendermonde niet klagen want de lokale politiezones werken samen aan projecten, doen gezamelijk testen enz...
PZ Lokeren was dan ook samen met PZ Zele-Berlare testzone voor het vlaamstalige landsgedeelte voor het universele mailplatform "P.U.M.A" (Politionele Uniforme Mail en Agenda) dat een vlotte communicatie mogelijk moet maken tussen lokale en federale politiediensten. Dit platform is momenteel uitgerold in alle politiezones in België; het is de eerste gezamelijke module van de geïntegreerde politie. Onze zone test ook voor de dienst Telematica van de Federale Informaticadienst DST, het nieuwe platform voor zowel pc's als op het niveau van de servers of softwareapplicaties. Onlangs werd vanuit het systeembeheer RegioSys opgericht, dit is een technisch overlegplatform waar de systeembeheerders van 10 zones elkaar helpen en bijstaan bij opvolging en testen van informaticaprojecten voor de lokale politiezones.  Waar mogelijk gebruiken de politiezones opensource-producten en besparen zo vele duizenden euro's aan licentiekosten. 

Het functioneel beheer

Inspecteurs Ivo De Vos en Van Hove Gert staan in voor een inhoudelijke kwaliteitscontrole van de gerechtelijke dossiers en voor de vatting van de noodzakelijke gegevens uit die dossiers naar de ANG (zie hoger). Zij maken ook de kern uit van het LIK, het Lokaal Informatie Kruispunt.
De praktische uitvoering binnen het APO (Ambtshalve Politioneel Onderzoek – systeem waarbij de politiedienst autonoom bepaalde dossiers volledig gaat onderzoeken, hiertoe opdrachten geeft aan andere politiediensten en een volledig afgewerkt dossier overmaakt aan de procureur des Konings die dan enkel nog de beslissing moet nemen om te seponeren, een minnelijke schikking voor te stellen of de verdachten te gaan dagvaarden om te verschijnen voor de rechtbank) gebeurt door Gert.

Ivo is dan weer meer de man van de cijfers. Hij staat in voor een deel van onze statistiek. Met vatting wordt bedoeld het inbrengen in de nationale databank van feiten, personen, identificeerbare voorwerpen, wijzen van handelen,…. Op die manier is het mogelijk om bepaalde feiten aan elkaar te linken, om bepaalde netwerken op te sporen,…enz..