Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

Toen ik op 04 juli 2001 het bevel kreeg toegewezen over het politiekorps te Lokeren was het van in het begin mijn bedoeling om het integratieproces tussen de ex–rijkswachters en de ex-politieagenten te bevorderen. Daarnaast wou ik, in samenwerking met de verschillende kaders, het politiekorps een uitstraling bieden waarop zowel het korps als haar bevolking recht heeft.
Zo hebben wij reeds twee interne audits (door het comité P) en een externe enquête laten uitvoeren, waaruit bleek dat de politie van Lokeren vooral te kampen had met een imagoprobleem en een communicatie-probleem.  Vandaag blijkt dat er reeds heel wat realisaties werden doorgevoerd:


Sinds april 2006 namen we onze intrek in een volledig vernieuwd commissariaat op de Oude Vismijn nr. 34

In dit nieuw commissariaat is geavanceerde technologie voorzien om de veiligheid en het comfort van zowel ons personeel als van de burger te garanderen.
Zo worden alle binnenkomende telefoongesprekken opgenomen en bewaard, zodat eventuele discussies nadien kunnen worden uitgeklaard. Bovendien staan alle publieke ruimtes onder camera-observatie.
De radioapparatuur werd uitgerust met een extra GPS module zodat onze dispatcher op elk moment de lokalisatie van de manschappen kan volgen en desgevallend op een nog vluggere manier versterking kan sturen naar een interventie indien nodig. Het nieuw politiekantoor heeft naast de klassieke individuele cellen eveneens een collectieve cel om amokmakers op te sluiten die bestuurlijk worden aangehouden. Ook deze cellen staan onder camerabewaking.

Onze politiezone houdt ook constant een oogje in het zeil op een zeer discrete wijze; nl. via de camerabewaking in het centrum van Lokeren. Tientallen camera's zijn met het commissariaat verbonden. Onze dispatchers zien dus wat er zich in de stadskern afspeelt en kunnen ook de camera's bijsturen of de interventieploegen richtlijnen geven wanneer dit nodig mocht zijn. Intussen kunnen we gemiddeld 20 zaken per jaar op deze wijze oplossen of tot een goed einde gebracht sinds de invoering van de camera's in de stadskern.

Op het gebied van personeelsopleiding werden tal van personeelsleden naar tal van cursussen gezonden: agressiebeheersing, communitypolicing, verhoortechnieken, openbare ordehandhaving, motorrijder, leugendetectie, hormonenwetgeving, bijzondere opsporings- en communicatietechnieken, slachtofferbejegening, schieten, telefoononthaal, situationeel leiderschap, klantgericht denken of versterkte dienstverlening,…

Op het gebied van personeelsmanagement zien we tal van positieve signalen: de groepsgeest is meer dan goed te noemen, er worden buiten de werkuren talrijke activiteiten georganiseerd gaande van verwenweekends voor de dames tot overlevingkampen voor de mannen, feestjes, sporten, ...
Er worden tweemaandelijks personeelsvergaderingen georganiseerd, en er wordt een open sfeer gepromoot doorheen alle personeelscategorieën.

Inzake beleid verwijs ik naar het zonaal veiligheidsplan dat de prioriteiten bepaalt binnen onze werking. Zo zullen wij onze diensten voornamelijk oriënteren naar:

 

-

Inbraken in woningen,

-

overlast/leefbaarheid,

-

handelspanden met risico op mensenhandel of met risico voor de volksgezondheid.

-

drugdealing

-

verkeersongevallen met lichamelijk letsel

-

Communicatie

 

Andere aandachtspunten zijn: fietsdiefstallen, slachtofferzorg, seksueel misbruik en geweld in gezinnen.
Wij streven ernaar om een sfeer van ‘onveiligheid’ te creëren voor potentiële daders. Dit betekent dat onze diensten op onregelmatige, doch heel frequente tijdstippen overgaan tot nachtelijke controles op de uitvalswegen van Lokeren, al dan niet in samenspraak met naburige zones.

Indien u interesse heeft voor resultaten van onze acties, kunt u op deze website onze jaarverslagen raadplegen. U zult kunnen vaststellen dat wij sinds de oprichting van het Lokers Politiekorps in 2001, het aantal inbraken in woningen en het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel drastisch hebben kunnen inperken. De toepassing van de nul-overlast heeft er toe bijgedragen dat de overlastperikelen tot een aanvaardbaar peil zijn gekomen. Lokeren is dan ook een voorbeeld  inzake de aanpak van de jeugdcriminaliteit volgens het parket van Dendermonde. Voor wat betreft het hooliganisme kan gesteld worden dat de toegepaste tactiek van hermetische scheiding van supporters gezorgd heeft voor een bijna familiale sfeer op het Daknamstadion.

Gelet op het feit dat sommige veroorzakers van overlast door de huidige wetgeving niet konden worden bestraft heeft de burgemeester, in samenspraak met de politieleiding, een overlasttaks ingevoerd. Dit betekent dat personen die in Lokeren worden aangehouden voor verstoring van de openbare orde, een taksformulier krijgen toegezonden ten belope van € 100 of € 200 + combitaks al naargelang deze personen al of niet werden vervoerd door een politievoertuig en/of opgesloten in de cel..
Ook minderjarige plegers van overlast blijven niet langer ongestraft sinds de invoering van het Neroproject.

Als korpsoverste heb ik eveneens een aantal principes en gedragsregels verspreid aan de personeelsleden teneinde een uniforme attitude te realiseren ten overstaan van de bevolking en eventuele overtreders.

Op het gebied van de investeringen heeft het stadsbestuur de noodzakelijke en gewaardeerde inspanningen geleverd opdat de Lokerse bevolking een beroep zou kunnen doen op een professioneel uitgerust politiekorps.

 


korpschef
Patrick Trienpont