De korpschef

GM

Korpschef Gwen Merckx leidt de politiezone Sint-Niklaas. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Zij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

Indien je een afspraak met haar wenst, kan je dit gemotiveerd toelichten via dit e-mailadres: pz.stniklaas@police.belgium.eu. De politie neemt nadien contact met je op.

De burgemeester

Burgemeester2

Voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie (handhaving openbare orde, naleving politieverordeningen, voorkoming misdrijven, bescherming personen en goederen) staat de lokale politie onder het gezag van de burgemeester.

De burgemeester geeft de lokale politie de bevelen en richtlijnen noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdrachten op het grondgebied van Sint-Niklaas.

In Sint-Niklaas is de burgemeester Lieven Dehandschutter.

Aantal personeelsleden

In het politiekorps van Sint-Niklaas werken 215 personen. 81 % van hen behoort tot het operationeel kader. Deze medewerkers hebben volledige politiebevoegdheid (inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris) of beperkte politiebevoegdheid (agent).

De andere 19 % personeelsleden zijn burgers met vooral administratieve taken.

Missie, visie en waarden

Onze missie: 'Samen werken aan veiligheid'​
Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van mensen en een gedeelde verantwoordelijkheid. Om veiligheid te garanderen, is soms de hulp en tussenkomst van de politie nodig.

Als kwaliteitsvolle schakel binnen de veiligheidsketen in de stad Sint-Niklaas, biedt de Lokale Politie Sint-Niklaas een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg met als doel:

- een optimale veiligheidsbeleving,
- een hoge klantentevredenheid over onze dienstverlening en
- een maximaal vertrouwen in de politie.

We doen dit door vanuit een positieve ingesteldheid samen te werken enerzijds, en een open dialoog aan te gaan met een netwerk van partners, waaronder inwoners, verenigingen, openbare en private instellingen anderzijds.

Onze visie
In een open, professionele en flexibele organisatie streven we naar een innovatieve en toonaangevende basispolitiezorg. We willen voortdurend evolueren zodat we gelijke tred houden met de maatschappelijke ontwikkelingen.

We onderscheiden ons door, naast 'meer blauw', met de beschikbare middelen, te streven naar 'blauw beter' en 'beter blauw'.

 • 'Meer blauw' zorgt ervoor dat we voldoende zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar zijn.
 • 'Blauw beter' houdt in dat we probleem-, resultaat- en klantgericht werken, waarbij de mens steeds centraal staat. Door een sterke lokale verbondenheid met de gemeenten én haar inwoners blijven we inspelen op de behoeften en vragen inzake veiligheid van de bevolking. Hierbij willen we een evenwicht tussen de nodige efficiëntie en het leveren van dienstverlening op (mensen)maat. Onze zone kent een dynamische, vlakke bedrijfscultuur en -structuur die zorgt voor een snelle communicatie en een efficiënte besluitvorming.
 • 'Beter blauw' bereiken we door gepassioneerde medewerkers met een grote professionele betrokkenheid die trots zijn te werken bij de lokale politie Sint-Niklaas. We creëren een positieve en familiale werkomgeving die leren stimuleert. We investeren in de talenten en het vakmanschap van onze mensen en coachen hen hierbij.

Waarden
Lokale politie Sint-Niklaas staat borg voor een optimale dienstverlening waarbij kwaliteit, teamwork en respect voor diversiteit onze grootste troeven zijn en integriteit een centrale plaats inneemt.

 • Kwaliteit is binnen het takenpakket op een efficiënte en effectieve manier volledig werk afleveren, getoetst aan de noden van de afnemers.
 • Integriteit is een vertrouwensrelatie scheppen door wederzijds respect en transparantie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • Dienstverlenend werken is streven naar en werken aan een maximale service op vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteitszorg, waarbij we de diverse problemen op een empathische manier benaderen.
 • Teamwork is de samenwerking met alle mogelijke partners om via een open dialoog te komen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening, want samen zijn we sterker.
 • Respect voor diversiteit betekent voor ons het gelijkwaardig en correct omgaan met elk individu of groep. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Aanspreekpunt scholen

Hoofdinspecteur Mark Van Poucke is binnen de lokale politie Sint-Niklaas het aanspreekpunt voor scholen.

Scholen kunnen bij hem terecht met onder meer de volgende vragen:

 • Schoolverzuim
 • Drugsfeiten, geweldsdelicten, diefstallen
 • Problemen op de sociale media
 • Advies over de aanpak van bepaalde problemen binnen of net buiten de schoolmuren

Je kan niet bij HINP Van Poucke terecht voor vragen over verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Hiervoor moet u contact opnemen met de stedelijke dienst mobiliteit.

U kunt HINP Van Poucke tijdens de kantooruren bereiken op tel 03 760 65 90 of via mail.

Aanspreekpersoon doven en slechthorenden

Inspecteur An De Ryck is binnen de lokale politie van Sint-Niklaas het aanspreekpunt voor doven en slechthorenden..

Vanuit een persoonlijke betrokkenheid wil zij meer betekenen voor de doven en slechthorenden die in contact staan met de politie. An De Ryck beheerst de Vlaamse Gebarentaal.

Ondersteuning

INP De Ryck wil in de eerste plaats doven en slechthorenden informatie bieden of uitleg geven over niet-dringende politionele zaken zoals verkeersboetes, problemen met buren, inbraakpreventie enzovoort.

Wat is niet de opdracht van INP De Ryck:

 • Tolk bij verhoor.
 • Verklaringen afnemen en neerschrijven.
 • Hiervoor moet de politie verplicht beroep doen op een beëdigde tolk.

De dove of slechthorende personen kunnen te allen tijde een afspraak maken met INP De Ryck. Zij beschikt hiervoor over een apart gsm-nummer.

Alarmering

 • In een tweede fase heeft dit project als doelstelling de dove of slechthorende persoon in staat te stellen dringend politiehulp aan te vragen via sms.
 • Deze persoon moet zich eerst registreren bij INP De Ryck. Hij/zij krijgt dan een uniek gsm-nummer mee dat enkel gebruikt wordt voor dit project. Deze gsm ligt 24/24, 7/7 bij de dispatcher/coördinator in de meldkamer van de PZ Sint-Niklaas.
 • Indien de dove of slechthorende persoon in nood is en dringend politiehulp nodig heeft, dan stuurt hij een sms naar dit nummer.
 • Vooraf zijn afspraken gemaakt over de informatie die zeker in deze sms moet staan (bijv. steeds adres vermelden, bij een ongeval het aantal gewonden enzovoort).
 • De coördinator zendt een bevestiging van ontvangst en steekt de melding in de Cadview zodat CICOV een ploeg kan aansturen.
 • Voor meldingen of feiten buiten het grondgebied van Sint-Niklaas, komt een andere politiezone tussen.
 • De dove of slechthorende persoon kan ook sms'en voor een dringende medische interventie of bij brand.
 • Voorlopig beperkt dit project zich tot de regio Waasland.

Start project

 • Dove of slechthorende personen die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met inspecteur An De Ryck op tel 0474 91 01 48 of via mail voor het maken van een afspraak.
 • Zodra de registratie rond is, kunnen zij gebruik maken van deze dienstverlening van de PZ Sint-Niklaas.

Bekijk hier het filmpje over dit project.