Disclaimer

Website

Gelieve de hierna volgende bepalingen zorgvuldig te lezen. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

De politie:

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software, ...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de politie.

De politie (de Belgische Staat) wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de politie, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en houdt concreet in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

E-mail

E-mails en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

De politie staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Aan e-mailberichten inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De politie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie en e-mailberichten.

E-mails en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat e-mails en/of bijgevoegde bestanden er vrij van zijn. De politie aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid.