Agendapunten politieraad 18 oktober 2017 om 20u00 - gemeentehuis Knesselare

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 6 juli 2017 goed te keuren.

 1. Rekening 2015.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent, van 18 mei 2017 houdende de goedkeuring van de rekening 2015.

 2. Goedkeuren rekening 2016
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de rekening 2016, bevattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans goed te keuren.

 3. Goedkeuren van de begrotingswijziging 2017 - gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan.
  De begrotingswijziging gewone dienst eigen dienstjaar bedraagt 6.000.216 euro langs de uitgavenzijde en 5.363.476 euro langs de ontvangstenzijde. Met de uitgaven vorige dienstjaren meegerekend bedragen de uitgaven 6.038.285 euro. Er wordt 487.503 euro uit de gewone dienst overgeboekt naar de buitengewone dienst. Daardoor komt het totaal van de uitgaven op 6.525.788 euro. Met de ontvangsten vorige dienstjaren meegerekend komt het totaal van de ontvangsten op 5.976.869 euro. Door het overschot in de rekening 2016, zijnde 548.919 euro, komt de gewone dienst in evenwicht.
  Op de buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen de uitgaven 652.500 euro (investeringen) en zijn er geen ontvangsten via leningen. Er wordt 487.503 euro overgeboekt uit de gewone dienst. Het evenwicht wordt bereikt door het overschot uit de rekening 2016, zijnde 164.997 euro.
  Zowel de gewone als de buitengewone dienst zijn in evenwicht.
  De gemeentelijke dotatie aan de zone bedraagt 2.342.035 euro voor de gemeente Aalter en 780.679 euro voor de gemeente Knesselare.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de begrotingswijziging 2017 en het meerjarenplan goed te keuren.

 4. Vacant verklaren van één betrekking van wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van 1 wijkinspecteur vacant te verklaren, via mobiliteit, met wervingsreserve.

 5. Samenstellen van de selectiecommissie.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.

 6. Kader- en formatiewijziging.
  De politiezone Aalter-Knesselare streeft er naar zoveel mogelijk administratieve taken te laten uitvoeren door leden van het administratief- en logistiek kader.
  Omwille van -de snelle evolutie op het gebied van informatica, dat de informaticus binnen die evolutie een centrale plaats inneemt binnen de organisatie, dat in het kader van kennismanagement, en gezien de functioneel beheerder, kan genieten van NAVAP vanaf 1 jan 2018 en de huidige ICT 'er met pensioen kan op 01/05/2020, is het opportuun een bijkomende de plaats van ICT, niveau B, te voorzien.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de kader-en formatiewijziging goed te keuren.

 7. Eindeloopbaanregime - Non-Activiteit voorafgaand aan de pensionering - delegatie politiecollege.
  Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende de bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en de ministeriële omzendbrief GPI 85 betreffende het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, wordt aan de leden van de politieraad gevraagd, het politiecollege te delegeren voor:
  - de bevoegdheid in het kader van het eindeloopbaanregime tot het samenstellen van de eindeloopbaancommissie, die advies geeft over het al dan niet toekennen van een aangepaste betrekking bij een politiewerkgever
  - de bevoegdheid in het kader van het eindeloopbaanregime tot het beslissen over het al dan niet toekennen van een aangepaste betrekking bij een politiewerkgever, in het licht van een leeftijdsbewust personeelsbeleid
  - de bevoegdheid tot het toekennen van een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 8. Huren van twee politievoertuigen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2017/18, de raming en de gunningswijze betreffende het huren van 1 stationwagen met striping en 1 combi met striping goed te keuren.
  Bedragen:
  - Stationwagen met striping - 1.924 euro (incl. BTW)/mnd.
  - Combi met striping - 2.190 euro (incl. BTW)/mnd.
  Gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  Begrotingsartikel: 330/127-12 begroting 2017 - gewone dienst
  Financiering: eigen middelen

 9. Aankoop van een anoniem voertuig.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van een anoniem voertuig en dit in overeenstemming met het bestek nr. Procurement 2016 R3 007 van de Federale Politie, Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de Logistiek, Dienst Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel, betreffende een meerjarige (4jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale.
  Bedrag: 48.751,17 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98- begrotingswijziging 2017 - buitengewone dienst
  Financiering: eigen middelen

 10. Aankoop van 3 elektrische voertuigen (OBP met dienst/dienst recherche en SLO)
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van 3 elektrische voertuigen BMWi3 via de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Facilitair Management, Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten, Bouwedewijnlaan 30 bus 60 - 'Open aanbesteding levering van elektrische voertuigen - CPV-classificatie 34 14 49 00-7'.
  Bedrag: 116.685,04 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98 begrotingswijziging 2017 - buitengewone dienst
  Financiering: eigen middelen

 11. Ombouw van 3 elektrische voertuigen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2017/15, de raming en de gunningswijze betreffende de ombouw van de 3 voertuigen goed te keuren.
  Bedrag: 63.146 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98- begrotingswijziging 2017 - buitengewone dienst
  Gunning: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  Financiering: eigen middelen

 12. Digitalisering politieraden
  Wettelijk kader: Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau, wat de politieraad betreft.
  - Oproep voor vergadering
  kan nu ook via elektronische post, op verzoek van het politieraadslid (schriftelijk of elektronisch)
  7 werkdagen voor de dag van de vergadering
  - Bekendmaking
  via website van de politiezone
  aanplakking gemeentehuizen en hoofdcommissariaat
  - Notulen
  bekendmaking goedgekeurde notulen op de website van de politie, behalve de punten - besloten zitting.
  Het huishoudelijk reglement zal waar nodig aangepast worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende politieraad.

BESLOTEN ZITTING

 1. Non-Activiteit voorafgaand aan de pensionering.