Agendapunten politieraad 27 juni 2018 om 20u00 - gemeentehuis Aalter

Ma 11.06.2018 - 10:49

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 28 maart 2018 goed te keuren.
 2. Rekening 2016 - goedkeuring toezichthoudende overheid.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur van 4 mei 2018 betreffende de goedkeuring van de rekening 2016.
 3. Schrijven van de Federale dienst gouverneur.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent van 22 maart 2018 betreffende de schorsing van het besluit van de politieraad van 21 februari 2018 houdende het vacant verklaren van 1 betrekking van commissaris van politie.
 4. Huren van een anoniem voertuig.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2018/08, de raming en de gunningswijze betreffende het huren van een anoniem voertuig - contract over 60 maanden goed te keuren.
  Raming: 1.200 euro/mnd (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/127-12 begroting 2018 - gewone dienst
  Financiering: eigen middelen
 5. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van inspecteur van politie vacant te verklaren.
 6. Samenstellen van de selectiecommissie.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.

Vacature voor burgerpersoneel: ICT-consulent (M/V) - Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5611 N 18 01

Vr 04.05.2018 - 10:43
Jobpol be2

FUNCTIEBESCHRIJVING

Algemene taakinhoud

 • Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Uitvoeren van de door de coördinator van de dienst gerechtelijk bureel beheer verstrekte opdrachten;
 • Ondersteunen en begeleiden van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking binnen de organisatie;
 • Bijdragen aan het goede verloop van de functionaliteit informatica;
 • Instaan voor het beheer van de diverse informatica-systemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners, met het oog op het verzekeren in de continuïteit van de werking en beveiliging van de informatica-systemen;
 • Onderhouden van de servers en netwerksystemen alsook plannen van capaciteit in het kader van deze taken met oog op het garanderen van een continue beschikbaarheid van de servers en het netwerk;
 • Maken van back-up en instaan voor de operationaliteit van datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens met oog op het kunnen terugvallen op een gericht management information system binnen de organisatie;
 • Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties met oog op de optimale werking van het ICT-gebeuren;
 • Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem met oog op het waarborgen van de veiligheid van de netwerksystemen en de gegevens die er zich op bevinden;
 • Maken van analyses, schrijven van programma's en onderhouden van de zelf geschreven programma's met oog op het realiseren van de gewenste programma's die tegemoet komen aan de behoeften;
 • Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse informaticaprojecten met oog op het leveren van een optimale ondersteuning bij de uitvoering en implementatie van diverse projecten;
 • Knelpunten signaleren aan de coördinator van de dienst gerechtelijk bureel beheer en oplossingsgericht adviseren;
 • Het voorbereiden, het uitwerken, het implementeren en het opvolgen van alle vereiste documenten nuttig voor de werking van de dienst gerechtelijk bureel - luik informatica;
 • Het aanreiken van alle nuttige elementen voor interne en externe communicatie.
Lees meer →