De Korpschef

Logo draak klein

Sinds 1 maart 2011 werd de heer Filip Rasschaert door de koning aangewezen als korpschef voor de Politiezone Gent voor een termijn van vijf jaar. Zijn mandaat werd ondertussen verlengd.

Als korpschef is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid (zonaal veiligheidsplan). Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. In zijn opdrachtbrief geeft hij inzicht in de wijze waarop hij zijn mandaat als korpschef en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen.

Opdrachtbrief korpschef

De korpschef wil enerzijds de goede praktijken bewaren en versterken maar anderzijds ook de nodige initiatieven nemen om nog meer door te groeien naar een moderne overheidsorganisatie die de enorme uitdagingen van onze maatschappij inzake veiligheid enthousiast aanpakt en al haar werkprocessen zo optimaal als mogelijk organiseert. Aan de hand van een aantal fundamenten en kernpunten maakt de korpschef duidelijk waar we de komende jaren als organisatie zullen aan werken.

Lees meer →

Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Lees meer →

Organogram

Organogram

Ons korps bestaat uit de korpsleiding, de diensten van de korpschef, de directie beheer en de directie operaties. Wil je weten hoe ons organisatiemodel eruit ziet?

Lees meer →

Bedrijfsplan

Bedrijfsplan cover 2018 klein

Wat doet de politiezone Gent voor u, voor de Genste inwoners en voor alle bezoekers? Hoe werkt het Gentse politiekorps nu eigenlijk? Je leest er alles over in ons bedrijfsplan 2018. Aan de hand van dit bedrijfsplan willen wij verduidelijken hoe de Gentse lokale politie georganiseerd is om een toegevoegde waarde te creëren binnen de samenleving. Het geeft een beeld van de korpsstructuur, de werking en organisatie van de Politiezone Gent weer.

Lees meer →

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Ook in de politieorganisatie gaan we dagelijks om met gevoelige en vertrouwelijke informatie. Het informatiebeveiligingsbeleid van de PZ Gent houdt dan ook rekening met de beginselen van de GDPR in alle mogelijke aspecten die voor de organisatie een gevaar kunnen vormen of schade kunnen veroorzaken.

Lees meer →