Wat?

De politie is vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en nabestaanden mee kennis maken. Binnen haar wettelijke en onmiddellijke opdrachten verleent de politie een eerste en praktische bijstand. Zij staat in voor een correct onthaal, verstrekt informatie, stelt een proces-verbaal op indien noodzakelijk en verwijst eventueel door naar gespecialiseerde diensten.

Slachtoffers van een misdrijf, ongeval, ramp of brand kunnen bij de politie terecht bij de dienst slachtofferbejegening. Deze dienstverlening van de politie beperkt zich tot het onthaal, de eerste (crisis)opvang, en de verstrekking van informatie aan de slachtoffers. Wanneer verdere hulp is aangewezen, verwijst de politie door naar de diensten van het CAW (Centrum Algemeen Welzijn).

Voor wie?

De slachtofferbejegenaars staan klaar voor de inwoners van de politiezone Grimbergen of voor mensen die in onze zone verblijven en slachtoffer werden van een misdrijf, een ongeval of van een schokkende gebeurtenis.

Hoe?

Wanneer blijkt dat bijkomende opvang noodzakelijk blijkt, kunnen onze interventieploegen beroep doen op een slachtofferbejegenaar. Zij verzekeren de individuele bijstand in tal van crisissituaties. Zij geven eveneens de nodige info over de uit te voeren opdrachten. Zij vervullen ook een doorverwijsfunctie naar meer gespecialiseerde diensten in verband met slachtofferbejegening. Een doorverwijzing naar andere diensten van slachtofferhulp gebeurt steeds mits toestemming van het slachtoffer.

Wanneer je in eerste instantie geen hulp nodig hebt, maar wanneer je enkele dagen later toch bedenkt, kan je steeds contact opnemen met de politie die je dan zal doorverwijzen, of je kan rechtstreeks contact opnemen met de diensten van het CAW of slachtofferhulp Brussel.

Onze dienst slachtofferbejegening bestaat uit 9 politiemensen, dewelke allen een specifieke opleiding inzake ‘de opvang van slachtoffers’ hebben genoten. Zij verzorgen een 24u/24u permanentie waarbij zij instaan voor dringende zorg voor iedereen die bij traumatische gebeurtenissen is betrokken op het grondgebied van Grimbergen.

Hun voornaamste taken zijn:

  • Het brengen van slecht nieuwsmelding bij verkeers- , arbeids-, of andere ongevallen met doden of zwaar gekwetsten
  • Instaan voor de eerste opvang van slachtoffers
  • Doorverwijzing naar professionele hulpverlening in het kader van ernstige zedenfeiten, onrustwekkende verdwijningen, diefstallen met geweld, brand, rampen,..
  • Personen die om hulp vragen in contact brengen met gespecialiseerde diensten

Kostprijs?

Zowel de diensten inzake politionele slachtofferbejegening als de andere hulpverleningscentra zijn gratis dienstverleningen.

U kan deze dienst bereiken op het gewone telefoonnummer 02/272.72.72. 

Na een overlijden...

Informatiebrochure voor slachtoffers

Stap ik naar de (burgelijke) rechtbank of niet?