Technische eisen in Europa voor voertuigen

DE EUROPESE GOEDKEURING - TECHNISCHE EISEN
Bron: www.wegcode.be

Er worden complexe wijzigingen doorgevoerd in het technisch reglement in het kader van de Europese goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd.

Het betreft een omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 2007/46/EG dewelke de goedkeuringssystemen van de Lidstaten door een communautaire goedkeuringsprocedure vervangt.

Het belangrijkste doel van de wetgeving inzake goedkeuring van voertuigen is ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen, onderdelen en technische eenheden die op de markt gebracht worden, een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden.

Een goedkeuringsinstantie moet ervoor zorgen dat onderdelen of uitrustingsstukken die op voertuigen kunnen gemonteerd worden en die de werking van essentiële systemen voor de veiligheid of de milieubescherming in aanzienlijke mate nadelig kunnen beïnvloeden, gecontroleerd worden vòòr zij te koop aangeboden worden.

Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn moest de bestaande Belgische wetgeving op diverse plaatsen aanzienlijk bijgewerkt worden. Zo werden ondermeer de definities uit artikel 1 aangepast aan de Europese definities en werden er nieuwe aan toegevoegd.

Tevens werd de volgorde van de definities gewijzigd om alles begrijpelijker te maken.

18 nieuwe bijlagen worden ingelast om te verwijzen naar specifieke technische vereisten betreffende de bouw en de werking van voertuigen.

Het gaat om een bijzonder complexe materie met ook nog eens verschillende data van inwerkingtredingen voor de verschillende beoogde voertuigcategorieën.

Gewijzigde inhoud :

Uitbreiding van de internationale voertuigcategorieën : Artikel 1, §1

Invoering van 65 nieuwe definities en herschikking van de reeds bestaande : Artikel 1, §2

Herziening van hoofdstuk II, art. 3 t/m 16ter (Goedkeuring)

Invoering van 18 nieuwe bijlagen (23 t/m 40)

Inwerkingtreding :

De uiterste datum van inwerkingtreding is 29 oktober 2014, doch voor bepaalde voertuigcategorieën is de inwerkingtreding reeds vroeger voorzien.

Wat de goedkeuring van de voertuigen van de categorie M1 en de complete en incomplete voertuigen van de categorieën M2 en M3 en de goedkeuring van nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden betreft : 29 april 2009.

Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N2, N3, M2 en M3 betreft : 29 april 2010.

Wat de goedkeuring van de complete en incomplete voertuigen van de categorieën N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 betreft : 29 oktober 2010.

Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorie M1 betreft : 29 april 2011.

Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N1, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2011.

Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorieën N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2012.

Wettelijke basis: K.B. 14-04-2009 (B.S. 28-04-2009, 4e editie)