Privacyverklaring Politiezone AMOW

Privacybeleid

De Politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert dan ook uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over welk type gegevens we verzamelen en de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en springen daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Politiezone AMOW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder

 • de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement - kortweg GDPR - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de politie en strafrechtelijke autoriteiten, en het vrije verkeer van die gegevens.

Hoewel voorgaande het algemene kader schept voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben we hierbij ook oog voor andere relevante wetgeving, zoals o.m. de Wet op het politieambt, de Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze origineel zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of met uw expliciete toestemming;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Politiezone AMOW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of met algemene vragen zit, dan neemt u best contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Politiezone AMOW
Zone 5 Mollem 230 - 1730 Asse

List.pz.amow.dpo@police.belgium.eu

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze politiezone verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • In het kader van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke wettelijke politieopdrachten;
 • Voor andere doeleinden, zoals het aanvragen van een fietsgravering, het aanvragen van een afwezigheidstoezicht, … kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (bewaren) (verzamelen) (en verwerken):
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;
  • Rijksregisternummer;
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
  • ...

We gebruiken voorgaande verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, noch worden ze voor directe marketing e.a. doeleinden aangewend. Tenzij dit binnen de opdrachten die onze politiezone toekomen, wettelijk toegestaan en nuttig is, of met uw expliciete toestemming.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De politiezone bewaart bedoelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

We bedoelen o.m.:

 • Alle personen van onze politiezone die kennisnemen van uw gegevens zijn gebonden aan de daarmee verbonden geheimhoudingsplicht;
 • het hanteren van een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • het pseudonimiseren en het zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • het op regelmatige basis gaan testen en evalueren van onze maatregelen;
 • het op regelmatige basis gaan informeren van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking daarvan onverlet;
 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of daarvan een kopie te verkrijgen;
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting of voor de vervulling van onze taak van algemeen belang of voor de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit;
 • een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet conform de GDPR verwerken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het emailadres list.pz.amow.dpo@police.belgium.eu.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit , de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Onze Politiezone kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Een dergelijke wijziging kondigen wij aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 november 2018.

---------------------------------------------------------------------------