Concreet

De kadernota definieert integrale veiligheid als het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel proactie, preparatie, preventie, reactie en opvolging. Het specifieke karakter van deze aanpak bestaat erin dat men verder gaat dan het traditionele (politionele) beeld van de strijd tegen veiligheidsfenomenen. Integrale veiligheid veronderstelt dan ook een samenwerking tussen heel wat verschillende belanghebbenden.

Mensen voelen zich vaak onveilig door allerlei storende elementen in hun directe woonomgeving. Slecht onderhouden trottoirs, snel en druk verkeer, samenlevingsconflicten, overlast van mensen die zich niet aan bepaalde normen houden, druggebruik, hondenpoep en vuilnis op straat of anonimiteit tussen bewoners; allemaal elementen uit de sociale en fysieke omgeving, die net zo goed als criminaliteit voor wrevel zorgen en een onveiligheidsgevoel veroorzaken. Een goed beleid ontwikkelen tegen deze fenomenen kan enkel via een integraal lokaal veiligheidsbeleid waarin politici en medewerkers de krachten bundelen om alle aspecten van sociale, fysieke en politionele veiligheid samen te bekijken. De implementatie van dit concept gebeurt via een integrale en geïntegreerde aanpak die berust op een samenwerking van alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus, waarbij ieders bevoegdheden worden gerespecteerd en dit om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor deze problematiek. Dit houdt in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten, plannen, ... meer op elkaar moet worden afgestemd en moet worden verzekerd.

Een lokaal integraal veiligheidbeleid veronderstelt dat men zich niet beperkt tot de klassieke (politionele) aanpak van criminaliteit, maar dat ook andere actoren die de oorzaak kunnen zijn van onveiligheid, overlast, verkeersonveiligheid, inbreuken op leefbaarheid, enz. bestreden worden. Het gaat er dus om de veiligheid in een zo breed mogelijke context te benaderen. Integrale veiligheid is een dynamisch beleidsterrein dat de gemeente dwingt tot alertheid voor nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt zowel een bestrijding van de objectieve onveiligheid als van de subjectieve onveiligheidsgevoelens in, kortom doel is het veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren.

Een integraal beeld van het veiligheidsbeleid berust op partnerschap en het principe van een 'veiligheidsnetwerk', waarbij alle actoren betrokken zijn bij het zoeken naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen. De rol van de coördinator is het samenbrengen van de actoren van de gemeente waarvoor veiligheid in de strikte zin van het woord een centrale opdracht is (verantwoordelijken van het gemeentebestuur met de burgemeester als regisseur, coördinator integrale veiligheid, betrokken diensten van de administratie, gerechtelijke overheden, lokale politie, preventiediensten, ...) en actoren die effectief kunnen bijdragen tot een integraal veiligheidsbeleid (beleidsverantwoordelijken als schepen van integrale veiligheid, schepen van jeugd, ocmw-voorzitter, diensten van het gemeentebestuur als jeugd, stedenbouw, mobiliteit, onderwijs, sociale dienst, ocmw, straathoekwerkers, openbare en privéorganisaties als verenigingen van handelaars, begeleidingsdiensten van minderjarigen en niet te vergeten de bevolking).