Bijeenroeping van de politieraad

BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD

Het politiecollege van de politiezone bestaande uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel, verzoekt de leden van de politieraad in zitting te vergaderen op 4 september 2017 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Verslag

01 Kennisgeving ontslag van een politieraadslid Opwijk

02 Eedaflegging van een nieuw politieraadslid Opwijk

03 Goedkeuring verslag en notulen van 12 juni 2017

Personeel

04 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A) van één (1) voltijdse betrekking van inspecteur van politie (basiskader) ten behoeve van de dienst wijkwerking Zellik

05 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A) van één voltijdse betrekking van een commissaris van politie ( operationeel personeelslid behorende tot het officierenkader) voor de functie CP Onthaal/APO/DPO/Preventie

06 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A), van één (1) voltijdse betrekking van een inspecteur van politie (operationeel personeelslid behorende tot het basiskader) en dit ten behoeve van de dienst recherche van Pol AMOW

07 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A) van één (1) voltijdse betrekking van inspecteur van politie ( basiskader) ten behoeve van de dienst wijkwerking Asse

08 Vacantverklaring, via aspirantenmobiliteit, van twee (2) voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) - ten behoeve van de dienst interventie De dossiers kunnen geconsulteerd worden op het gemeentehuis te Asse tijdens de openingsuren van 08.30 uur tot 12.00 uur, dinsdag van 14 uur tot 19 uur

09 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A) van twee (2) voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (operationeel personeelslid behorende tot het basiskader) ten behoeve van de dienst Recherche/Jeugd&Gezin van Pol AMOW

10 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit ( categorie A) van één (1) voltijdse betrekking van inspecteur van politie (basiskader) ten behoeve van de dienst Verkeer

11 Goedkeuring wijziging personeelsformatie van de politiezone AMOW

Logistiek

12 Goedkeuring wijze van gunnen, voorstel onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de huur van damesverbandcontainers - contract 5 jaar - raming voor 5 jaar € 6.500,00 incl. BTW

Juridische zaken

13 Wijziging van het huishoudelijk reglement van de politieraad conform de wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveau's

14 Goedkeuring ontwerp akte uitonverdeeldheidtreding voor Lot 3, een perceel grond gelegen te Nerviërstraat 60,1730 Asse

Financiën/betaallijsten

15 Goedkeuring begrotingswijziging 3 en 4 van dienstjaar 2017

BESLOTEN ZITTING

Personeel

16 Bekrachtiging aanwerving bij hoogdringendheid van een calltaker onthaalbediende - contractuele betrekking voor één jaar

17 Goedkeuring definitieve ambtsontheffing van een commissaris van politie wegens lichamelijke ongeschiktheid

18 Vrijwillige ambtsneerlegging op 1 juni 2018 wegens pensionering van een inspecteur van politie bij Pol AMOW

Namens het politiecollege,

Koen Van Elsen

Burgemeester-Voorzitter