Het college van burgemeester en schepenen

In overleg met de korpschef staat het college van burgemeester en schepenen in voor de organisatie van het dagelijks beheer van de politiezone.


De gemeenteraad

De politiezone in onze gemeente is uitgebouwd als een ééngemeentezone en heeft in tegenstelling tot de meergemeentezone geen afzonderlijke politieraad.
De gemeenteraad bepaalt het personeelskader, beslist onder andere over de vacantverklaring van betrekkingen in de politiezone, de benoeming van nieuwe personeelsleden en de aanbestedingen voor de aankoop van werkingsmiddelen.
De gemeenteraad keurt de begroting goed. Zij krijgt kennis van het zonaal politieplan dat door de zonale veiligheidsraad is goedgekeurd.


De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad heeft als opdracht het bespreken, voorbereiden en evalueren van het zonaal politieplan. Dit is een vierjaarlijks beleidsplan met betrekking tot de interne werking van het korps, de aanpak van de criminaliteit, de openbare orde en de verkeershandhaving.
Het zonaal politieplan omvat o.a. de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeester en de procureur. Het zonaal politieplan wordt goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De zonale veiligheidsraad selecteert op basis van scanning en analyse elk jaar enkele prioriteiten en aandachtspunten voor het komende jaar die in een actieplan dienen te worden gegoten.
De vaste leden van de zonale veiligheidraad zijn de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef, de bestuurlijke directeur coördinatie, de gerechtelijke directeur, de arrondissementscommissaris van de provincie en de preventieadviseur van de gemeente.