De politiezone Aarschot werd opgericht in januari 2002. De politiezone Aarschot is een ééngemeentezone wat wil zeggen dat de zone enkel instaat voor de politiezorg binnen de grenzen van de stad Aarschot.

De politiezone Aarschot verzekert de basispolitiezorg. Basispolitiezorg staat voor de eerste lijnshulp. De basispolitiezorg wordt opgesplitst in zeven functionaliteiten: onthaal, interventie, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening, handhaving openbare orde en verkeer. 58 politiemensen garanderen op het grondgebied van de politiezone deze basispolitiezorg. Verder telt het korps 9 administratieve en logistieke medewerkers.

Alle diensten van de lokale politie zijn ondergebracht in het commissariaat gelegen Demervallei 6 te Aarschot. Het commissariaat is dag en nacht open en bereikbaar. Verder is er de klok rond minstens één politiepatrouille op de baan.

De overige functionaliteiten worden ingevuld volgens eigen schema's en noodwendigheden.

 

kc

Het korps wordt sinds 28 november 2016 geleid door hoofdcommissaris Bart Vanthienen. Hij is geboren en getogen langs de Demer: hij groeide op in Schoonderbuken en liep school in Scherpenheuvel en Diest. Na zijn studies filosofie in Leuven en de officierenschool in Brussel, werd hij commissaris bij de lokale politie van Diest en Scherpenheuvel-Zichem.  Na een kleine acht jaar maakte hij de overstap naar de federale politie, waar hij tewerkgesteld was bij de federale coördinatie- en steundienst van het arrondissement Leuven. Na zijn benoeming als hoofdcommissaris in 2015 leidde hij bij de federale politie de expertisecel ‘migratie’. Als korpschef van onze politiezone wil hij bijdragen aan een veilig en leefbaar Aarschot.

De korpschef wordt telkens aangesteld voor een mandaat van vijf jaar.  

De korpschef draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de werking van de politiezone. De werking van een politiezone wordt opgesplitst in een bestuurlijke en een gerechtelijke tak. Voor bestuurlijke opdrachten werkt de korpschef onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Aarschot. Voor gerechtelijke opdrachten is dit de procureur des Konings van Leuven.

Het beleid van de zonewerking wordt periodiek neergeschreven in het zonale veiligheidsplan. Samen met de burgemeester en de procureur des Konings worden de strategische beleidsbeslissingen bepaald. Een zonaalveiligheidsplan loopt over een periode van vier jaar. Jaarlijks worden de strategische beleidsplannen omgezet naar concrete actieplannen. Het huidige zonale veiligheidsplan weerhoudt vier prioritaire veiligheidsfenomenen: verkeersveiligheid, drugsproblematiek, diefstallen in gebouwen en jeugd.

De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het zonaalveiligheidsplan neergeschreven beleidsverwachtingen. Het al dan niet invullen van de verwachtingen wordt geëvalueerd en kan beslissend zijn voor het al dan niet verlengen van zijn mandaat.

Ik nodig U uit om de zoektocht binnen deze boeiende website aan te vatten. Stap voor stap zal U meer te weten komen over de werking van de politiezone Aarschot.

Succes,

 

Bart Vanthienen
Hoofdcommissaris van politie
Korpschef politiezone Aarschot