Je wil (een deel van) de openbare weg innemen (stelling, container, parkeerverbod,...) ?

De aanvraag voor het plaatsen van een container dient bij de lokale politie Lubbeek te gebeuren. Deze aanvraag dient minimaal 3 weken voor het plaatsen van de container te gebeuren. Eenmaal de aanvraag gebeurd is, zal de wijkagent langskomen ter controle. U kan het formulier downloaden en volledig ingevuld binnenbrengen (of faxen) in één van onze vier commissariaten. Ook aannemers dienen aanvragen ter plaatsing van containers te doen.

Klik hier voor het aanvraagformulier inname openbare weg (pdf, 35 KB).

De container moet gesignaleerd worden overeenkomstig art. 7.1. KB 01.12.1975, art. 8 MB van 07.05.1999 en art. 551.4°,5°,6° van het Strafwetboek :

De container moet op de voor- en achterkant voorzien zijn van afwisselend rode en witte strepen - lichtweerkaatsend - van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, moet een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minte 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt worden.

Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minte 0,70 m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 (verplichte doorgangsrichting) aangebracht.

Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van ingebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via of 016 634363.