Politiecollege

In het politiecollege, een specifiek orgaan voor een meergemeentezone, zetelen de burgemeesters van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek, de korpschef en de politiesecretaris. Voor een periode van anderhalf jaar is om beurt één van de burgemeesters voorzitter van het politiecollege en de politieraad. Het politiecollege verzekert het dagelijks bestuur binnen de politiezone. De korpschef legt tijdens de maandelijkse vergaderingen verantwoording af over de korpswerking.

Samenstelling

  • Burgemeester-voorzitter Hans Eyssen
  • ​Burgemeester Johan Vanhulst
  • Burgemeester Chris Vervliet
  • Burgemeester Theo Francken

Politieraad

In een meergemeentezone is de politieraad het (bovengemeentelijk) politiek orgaan belast met de democratische controle. Aldus hebben de politieke fracties uit de vier gemeenteraden een vertegenwoordiger in de politieraad. Het bevolkingsaantal van de zone is bepalend voor het aantal leden. De vier burgemeesters zijn lid van rechtswege. Zeventien gemeenteraadsleden zijn verkozen. De raad is wettelijk bevoegd voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps. Alle dossiers inzake financieel en budgettair beheer, het personeelskader, de benoemingen en het middelenbeheer passeren de agenda tijdens één van de minimaal vier vergaderingen per jaar. De vergaderingen zijn publiek, uitgezonderd de personeelsaangelegenheden.

Agenda

Politieraadsbesluiten

Z(onale)V(eiligheids)R(aad)

In elke politiezone wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Naast deze vaste leden zetelt in de politiezone Lubbeek ook nog de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris. De raad stelt telkens voor vier jaar het zonaal veiligheidsplan op. Dit beleidsplan houdt rekening met het veiligheidsbeleid van de gemeenten, het gerechtelijk beleid van de procureur des Konings en het nationaal veiligheidsplan.

Lees meer →