Agenda politieraad 26 februari

De eedaflegging van de politieraadsleden en de daaropvolgende vergadering van de nieuwe politieraad zal plaatsvinden
op dinsdag 26 februari 2019 om 18u00 in vergaderzaal De Meulendries van het hoofdkantoor van de politiezone HANO 5372, Energiestraat 3 te 3910 Pelt.

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING
1. Akteneming van de geldigverklaring van de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad in de respectievelijke gemeenteraden door de deputatie van provincie Limburg
2. Eedaflegging
3. Vaststellen van de rangorde van de leden van de politieraad
4. Vaststellen van het stemgewicht van de leden van de politieraad
5. Goedkeuring van het reglement van orde van de politieraad
6. Vastleggen van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van het presentiegeld met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie

BESLOTEN ZITTING
7. Aanduiding van de secretaris van de politieraad en toekenning toelage voor de secretaris
8. Benoeming van één hoofdinspecteur lokale recherche
9. Benoeming van één inspecteur interventie
10. Benoeming van één inspecteur interventie in kader van de wervingsreserve

OPENBARE ZITTING
11. Aankoop politievoertuigen
12. Werking PZ HANO

U kan de agenda ook raadplegen op deze pagina van onze website.