De politieraad zal samenkomen op 13 december 2017 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, De Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Openbare zitting

1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 oktober 2017.
2. Goedkeuring statutenwijziging IOK.
3. Ontbinding IVMK (interlokale vereniging voor milieuhandhaving) en integratie in de intergemeentelijke dienst handhaving binnen IOK.
4. Kennisgeving addendum Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 (verlenging ZVP tot en met 31-12-2019).
5. Kennisgeving datums politieraad 2018.