Politiecollege :

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentezones.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten.
Het komt één keer per maand bijeen, samen met de korpschef en de secretaris van de zone.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps.
Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad .

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

In de politiezone Zuiderkempen is gekozen voor een alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Het voorzitterschap verandert jaarlijks.

Samenstelling van het huidige politiecollege:

 • Guy Van Hirtum - Burgemeester Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Geert Daems - Burgemeester Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Luc Peetermans (voorzitter) - Burgemeester Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Cris Wandelseck - Hoofdcommissaris - Korpschef politie Zuiderkempen

 

  

(-top-)

 

Politieraad :

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De 3 burgemeesters van de gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.

Samenstelling van de politieraad in de zone Zuiderkempen :

 • Guy Van Hirtum - Burgemeester Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Geert Daems - Burgemeester Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Luc Peetermans (voorzitter) - Burgemeester Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Rita Aerts - Raadslid Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Frans De Cock - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Patrick Van Schoubroek - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Brigitte Helsen - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Guy Hermans - Raadslid Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Rigo Huyskens - Raadslid Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Stef Mattheus - Raadslid Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Jan Michiels - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  
 • Jef Van den Eynde - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Luc Van den Vonder - Raadslid Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Maurice Van der Veken - Raadslid Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Louis Van Hove - Raadslid Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Hilde Van Reet - Raadslid Herselt - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • René Verachtert - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Gunther Vleugels - Raadslid Hulshout - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Winny Van Calster - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Marjan De Groot - Raadslid Westerlo - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


De agenda van elke politieraad wordt definitief een 10-tal dagen voor elke vergadering.

De bevoegdheden van de politieraad omvatten o.a. :

 • Goedkeuring jaarlijkse begroting
 • Goedkeuring uitgaven politiezone
 • Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek
  korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen
 • Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, 
  pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…
 • Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige
 • Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef

 

(-top-)

 

Bijzonder rekenplichtige :

Sinds 1 september 2015 is Marleen Durwael de bijzonder rekenplichtige van onze politiezone. Zij is tevens financieel beheerder bij de gemeente Westerlo. De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de politiezone, de ontvangsten van de politiezone en zorgt voor de uitbetaling van de wedden van het personeel van de politiezone en voor de betaling van de facturen voor de geleverde goederen en diensten. Zij waakt hierbij over de regelmatigheid en de wettelijkheid van de betalingen. Zij is tevens belast met het houden van de boekhouding van de politiezone, zij stelt samen met de korpschef de begroting op en maakt na afloop van het dienstjaar, de jaarrekening op. De bijzondere rekenplichtige rapporteert aan het politiecollege en geeft advies over alle aspecten die betrekking hebben op de financiën van de politiezone.

 

(-top-)