Reproductierechten

Elke reproductie is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur of fotograaf. Met bemerkingen over de website kan u steeds terecht bij de webmaster Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  Let op: dit e-mailadres kan niet worden gebruikt voor dringende politiehulp! Gelieve daarvoor contact op te nemen met het nummer 101.

 

Privacy

De Vaste Commissie van de Lokale Politie, binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • De Algemene Directie Externe Communicatie zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.