Gemeentelijk politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

Vanaf 1 januari 2018 is er in de drie gemeenten van de zone een nieuw eenvormig politiereglement van kracht: de “Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant”
Hierin staan duidelijke regels waarmee de gemeenten paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van openbare overlast zoals bijvoorbeeld vervuiling, verloedering, lawaai,…
Eigenlijk gaat het om regels voor goed samenleven, voor goed burgerschap in onze gemeenten.

 

Gemeentelijke administratieve sancties - GAS

De aanpassing van de politiereglementen kadert in de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een hele reeks bepalingen die werden toegevoegd aan de politiereglementen kunnen  bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie en moeten niet meer via de rechtbank of het parket. 

Als u één van deze regels overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GASAM (gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen), waar de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands deel van uitmaken, legt de geldboete op.  De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.

Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen.

Brochure GAS-wetgeving