Federale opdrachten

De minister van Binnenlandse Zaken kan de lokale politie opvorderen teneinde de openbare orde te handhaven of te herstellen in een andere zone. De lokale politie moet alle vorderingen uitvoeren tot beloop van een wel bepaald gedeelte van haar jaarcapaciteit.

Omschrijving volgens het Koninklijk besluit van 17 september 2001 (basisfunctionaliteiten)
De functie handhaving van de openbare orde voor de politiezone bestaat erin het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid.
Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst mogelijke tijd zijn functie op te nemen.

De functionaliteit openbare orde wordt in onze zone uitgevoerd door een groep van inspecteurs en hoofdinspecteurs onder leiding van commissaris Laurens De Rynck.

Lokale ordediensten

De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op lokaal niveau trachten te waarborgen worden uitgevoerd door het lokale politiekorps dat territoriaal gezien betrokken is. Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van eerder grote evenementen maar ook over alle andere punctuele of regelmatig terugkerende gebeurtenissen die op lokaal vlak de openbare orde kunnen verstoren en waarvan het goed verloop een politieaanwezigheid vereist.

Taakoverzicht:

Het informeren en adviseren van de burgemeester in het domein van de openbare orde (o.a. omtrent de inschatting van de risicograad van evenementen).

Het ontwerpen en uitwerken van een veiligheidsstrategie n.a.v. evenementen

Het coördineren (van de voorbereiding) van een ordedienst

  • pro-actieve maatregelen : infogaring / terreinverkenning
  • het bepalen van de politiecapaciteit (personeel, middelen, ...)
  • het opstellen van een operationeel draaiboek

Het uitoefenen van de algemene leiding bij ordediensten

  • coördinatie van de diverse ingezette eenheden (ordehandhavers, spotters, verkeerseenheden, commandopost, ...)
  • coördinatie van de briefings en debriefings

Enkele voorbeelden:

sportevenementen (voetbalwedstrijden,...), culturele gebeurtenissen, rampen, niet nader te bepalen volkstoelopen, ...