Met een meldingskaart kan u enerzijds probleemsituaties, die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen, ter kennis brengen van de lokale politie Klein-Brabant.  Anderzijds kan u er klachten, opmerkingen en suggesties over onze dienstverlening op kwijt.

Voorbeelden van (eventuele) probleemsituaties zijn: defect verkeerslicht, sluikstort, lawaai- of geurhinder, defecte straatverlichting, ongedierte en graffiti.

We nemen je klacht over onze dienstverlening ernstig en doen er ook iets mee.  We proberen altijd een oplossing te vinden voor je probleem.  Suggesties nemen we graag in overweging.

Let wel op: deze meldingskaart kan in geen geval dienen als zijnde een officiële klacht.  Indien u klacht wenst in te dienen of aangifte te doen van strafbare feiten, gelieve u te wenden tot het politiecommissariaat.

 

Hoe bezorg je ons je meldingskaart?

Je kan de ingevulde meldingskaart faxen of bezorgen op het politiecommissariaat, op de gemeentehuizen, in de deelgemeentehuizen, in de bibliotheken en hun filialen.

De meldingskaart kun je hier downloaden.