Verantwoordelijke: CP Peter Verdonck


Capaciteit

Onze lokale recherche bestaat uit 6 vaste leden die werken binnen het gerechtelijk domein. Er zijn twee diensthoofden Hoofdinspecteurs en de dienst wordt geleid door een Commissaris afdelingshoofd.

Omschrijving

De lokale recherche houdt zich bezig met gerechtelijke onderzoeken, voornamelijk binnen de volgende domeinen:

  • drugs
  • misdrijven tegen eigendommen (diefstallen/inbraken - oplichtingen en aanverwante misdrijven)
  • misdrijven tegen personen (slagen- doodslag - moord - zedenfeiten)
  • vreemdelingenwetgeving-mensenhandel/smokkel

Takenpakket

De dienst Recherche wordt ingezet bij onderzoeken waarvan verwacht wordt dat ze langdurig zijn of waarbij specifieke onderzoeksdaden worden vereist.

Lees meer →

Coördinatie: HINP Hansen P.

De taak van deze dienst berust op 3 pijlers:

  1. Jeugdbescherming: de dienst treedt op wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit pleegt of wanneer een minderjarige in een "problematische opvoedingssituatie" verkeert.
    Concreet betekent dit dat er een proces-verbaal wordt opgesteld, gericht aan het jeugdparket, dat het de Procureur des Konings mogelijk maakt om in het belang van de minderjarige de meest gepaste maatregel te treffen.
  2. Intrafamiliaal geweld: de dienst slachtofferbejegening volgt de situatie van de gezinnen op. Zij kunnen het slachtoffer informeren en adviseren over de te nemen stappen. De nodige aandacht wordt ook gegeven aan het welzijn van de kinderen in het gezin.
  3. Slachtofferbejegening: onze dienst waakt over een correcte bejegening van slachtoffers van misdrijven of andere feiten, dewelke een politionele tussenkomst vereisen.

Lees meer →